Strona główna Podatki Wirtualne biuro – niekorzystne orzeczenie NSA

Wirtualne biuro – niekorzystne orzeczenie NSA

1620
PODZIEL SIĘ

O wirtualnych biurach i problemach podatników VAT z rejestracją dla potrzeb tego podatku była już mowa wielokrotnie. Jak się jednak okazuje, wirtualne biuro nadal budzi wątpliwości. Tym razem czas na wirtualne biuro, a dokładniej biuro w pomieszczeniu piwnicznym – w ujęciu wyroku NSA z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt I FSK 112/15.

W wyroku tym NSA stwierdził, że:

„Przez „adres siedziby” podatnika podany dla celów zgłoszenia rejestracyjnego w formularzu VAT-R „Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług” na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), należy uznać adres zawierający co najmniej nazwę miejscowości i ulicy, numer budynku oraz lokalu, w którym faktycznie funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa podatnika i zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego nim zarządzania”.

Stan faktyczny jaki badał tutaj sąd dotyczył sytuacji, w której wnioskodawca (spółka) złożyła zgłoszenie VAT-R wskazując jako adres określoną miejscowość, ulicę oraz lokal. Organ podatkowy uznał jednak za uzasadnione przeprowadzenie kontroli na miejscu i ustalił, że w lokal, który zgodnie ze zgłoszeniem miał stanowić siedzibę podatnika to pomieszczenie piwniczne, gospodarcze, bez okien, nieprzystosowane do pełnienia funkcji siedziby spółki oraz miejsca działalności gospodarczej. W zakresie dostarczania korespondencji ustalono, że miała być ona dostarczana do jednej ze znajdujących się w budynku skrzynek pocztowych, gdzie odręcznie dopisano nr lokalu, w którym spółka miała mieć siedzibę.

NSA rozpatrujący ostatecznie skargę kasacyjną w ww. sprawie stwierdził, że:

  • Dyrektywy unijne w powiązaniu z przepisami polskiej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.) umożliwiają organom podatkowym weryfikację zgłoszenia VAT – R. Organ podatkowy potwierdza zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego (VAT-UE) jeśli zgłoszone przez takiego podatnika zgłoszenie zawiera rzetelne informacje. W przypadku nierzetelności w tym zakresie organ może odmówić zarejestrowania podatnika jako podatnika czynnego (VAT-UE),
  • Pojęcie „adresu siedziby” podatnika nie oznacza adresu do doręczania korespondencji. Adres siedziby podatnika musi być zdaniem NSA adresem faktycznego miejsca, w którym funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa i zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego nim zarządzania.
  • Adres taki musi zawierać nazwę miejscowości, ulicy, numer budynku oraz lokalu, który to lokal musi spełniać warunki dla funkcjonowania zarządu oraz zarządzania przedsiębiorstwem podatnika.
  • W stanie faktycznym – zdaniem NSA trafnie ujęto, że lokal piwniczny, znajdujący się poza ewidencją porządkową lokalu budynku, w którym się mieści, nie spełnia w żadnym przypadku kryteriów „adresu siedziby” podatnika,
  • Ponadto za „adres siedziby” dla celów VAT nie może być uznany adres udostępniany wielu podmiotom podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców w celu umożliwienia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod którym podmioty te nie wykonują faktycznie żadnej działalności, w tym funkcji zarządu.

Biorąc pod uwagę wydźwięk ww. orzeczenia NSA, liczyć się należy z potencjalnymi problemami z rejestracją podatników podatku VAT.

 WW.