Strona główna Prawo gospodarcze Internetowe spółki prawa handlowego (S-24) – dalsze obowiązki

Internetowe spółki prawa handlowego (S-24) – dalsze obowiązki

1761
PODZIEL SIĘ

Od 1 stycznia 2012 r. w trybie internetowym mogą być zakładane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś od 15 stycznia 2015 r. w takiej samej formule mogą być tworzone także spółki jawne oraz spółki komandytowe.

Sam wpis internetowej spółki do rejestru przedsiębiorców KRS to jednak jeszcze nie koniec wymaganych czynności.

Jakie obowiązki trzeba wykonać jeszcze po wpisie do KRS spółki typu S-24

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W pierwszym rzędzie nie można zapomnieć o obowiązku opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Stawka podatku wynosi 0,5%, z tym że podstawa opodatkowania musi zostać pomniejszona opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców (kwota 250,00 zł.) oraz o opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie (kwota 100,00 zł).

Spółki założone w trybie S-24 powinny w związku z tym złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Organem podatkowym jest organ właściwy ze względu na siedzibę spółki.

W przypadku spółek zakładanych na zasadach typowych podatek ten jest pobierany przez notariusza działającego jako płatnik podatku. Przy spółkach internetowych nietrudno o tym zapomnieć, a pamiętać należy, że podatek niezapłacony staje się zaległością podatkową.

Zgłoszenie NIP – 8

Spółka założona w trybie S – 24 powinna dalej samodzielnie złożyć do Urzędu Skarbowego formularz NIP – 8. Termin na złożenie ww. formularza to 21 dni do daty wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Formularz ten wymaga podania pewnych dodatkowych danych, zatem wcześniej konieczne będzie m.in. 1) założenie rachunku bankowego, 2) podjęcie decyzji co do miejsca przechowywania dokumentacji księgowej (innymi słowy podjęcie decyzji o zatrudnieniu podmiotu profesjonalnie prowadzącego księgi rachunkowe czy też w przypadku spółki jawnej ewentualnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Teoretycznie nie ma tak jak dotychczas obowiązku dołączania do dokumentacji, która ostatecznie winna trafić do organu podatkowego – tytułu prawnego do siedziby spółki – tym niemniej w praktyce żądania takie są kierowane.

Zaznaczyć trzeba, że w pewnych przypadkach termin do złożenia formularza NIP – 8 może ulec przyśpieszeniu, a to ze względu na uregulowania Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Formularz NIP – 8 zawiera bowiem także informacje o funkcji spółki jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku zatem zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym pierwszej osoby zgłoszenie (formularz NIP – 8) powinien być złożony w terminie 7 dni, z tym że przyjmuje się, że termin ten liczy się d daty wpisu spółki do KRS.

Pozostałe obowiązki

Do dalszych obowiązków spółki należy złożenie zgłoszenie VAT-R – z opcją miesięcznych lub kwartalnych płatności oraz jeśli taka będzie wola spółki (oraz pozwolą na to w konkretnym przypadku przepisy) – złożenie do organu podatkowego zawiadomienia o wyborze kwartalnej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

I już można działać.

WW.