Strona główna Ogólna Windykacja długów od dłużnika. Możliwości egzekucji, czas przedawnienia roszczeń

Windykacja długów od dłużnika. Możliwości egzekucji, czas przedawnienia roszczeń

692
PODZIEL SIĘ

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego stanowi dopiero początek drogi w procesie odzyskiwania długów od nierzetelnego dłużnika. W przypadku, gdy dłużnik odmawia dobrowolnego poddania się wyrokowi wierzyciel zmuszony jest wszcząć postępowanie egzekucyjne. Pierwszym krokiem powinno być uzyskanie tytułu wykonawczego w tym celu należy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do sądu, który wydał orzeczenie. Następną czynnością będzie złożenie wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel ma możliwość wyboru każdego komornika na terytorium RP niezależnie od jego rewiru, dowolność ta nie dotyczy jednak prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Wniosek do komornika oprócz oryginału tytułu wykonawczego powinien zawierać również wskazanie majątku, z którego powinno być wyegzekwowane roszczenie wierzyciela. ). Komornik ma obowiązek podjęcia czynności egzekucyjnych niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Postępowanie egzekucyjne wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty te mogą być związane m.in. z działaniami komornika, uzyskiwaniem informacji, ogłoszeniami w pismach, koniecznością uzyskania opinii biegłego i są zwracane wierzycielowi w przypadku, gdy egzekucja jest skuteczna. Komornikowi przysługuje również opłata egzekucyjna za przeprowadzenie egzekucji i innych czynności. Komornik ma możliwość ponadto, na opłacony wniosek wierzyciela żądać złożenia wyjaśnień i informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Komornik może żądać w/w informacji od:
-uczestników postępowania
-organów administracji publicznej
-organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej
-organów podatkowych
-organów rentowych
-banków
-spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
-przedsiębiorstw maklerskich
-organów spółdzielni mieszkaniowych
-zarządów wspólnot mieszkaniowych
-innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi
-innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego wierzyciel nie został w pełni zaspokojony bądź też zajęty w toku tego postępowania majątek nie rokuje pełnego zaspokojenia wierzyciela może on złożyć do sądu właściwości ogólnej dłużnika(miejsca zamieszkania lub siedziby) wniosek o zobowiązanie dłużnika do dokonania tzw. wyjawienia majątku, czyli złożenia wykazu majątku z wymienieniem:
-rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują
-przypadających dłużnikowi wierzytelności i innych praw majątkowych, a także do złożenia przyrzeczenia, co do prawdziwości i zupełności sporządzonego przez niego wykazu.

Wniosek o wyjawienie majątku wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów opłaty sądowej w wysokości 40zł. W toku postępowania egzekucyjnego może zaistnieć przypadek zawieszenia, wstrzymania bądź też umorzenia takiego postępowania. Jednak omówienie możliwości zaistnienia tych sytuacji wykracza poza ramy niniejszego opracowania.

W przypadku roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, roszczenie to przedawnia z upływem lat dziesięciu, a jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie to ulega przedawnieniu trzyletniemu. Należy jednak zauważyć, iż prowadzenie czynności egzekucyjnych przerywa bieg terminu przedawnienia, który zaczyna biec ponownie z chwilą zwrotu wierzycielowi tytułu wykonawczego w przypadku umorzenia przez komornika postępowania egzekucyjnego w związku z bezskutecznością egzekucji. Umorzenie nie pozbawia jednak wierzyciela możliwości wszczęcia ponownego postępowania egzekucyjnego, chyba że innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna, a każde wszczęcie czynności egzekucyjnych ponownie przerywa bieg przedawnienia.

Warto również wspomnieć, że dłużnik ma możliwość poprzez wszczęcie powództwa przeciwegzekucyjnego, doprowadzić do pozbawienia tytułu egzekucyjnego wykonalności. Po wydaniu przez sąd wyroku uwzględniającego takie powództwo, komornik zobowiązany jest umorzyć postępowanie i zwrócić dłużnikowi to, co od niego wyegzekwował.

Autor: Ewa Ługowska aplikant radcowski, Gregorowicz-Ziemba Krakowiak Gąsiorowski Kancelaria Prawna