Strona główna Aktualności Ustawa o rekompensacie za deputat węglowy już opublikowana

Ustawa o rekompensacie za deputat węglowy już opublikowana

4135
PODZIEL SIĘ
świadczenie rekompensacyjne LEXAGIT.PL porady prawne online

Wczoraj tj. 23 października 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Prezydenta RP:

Celem ustawy jest zrekompensowanie, w ramach możliwości budżetu państwa, strat finansowych poniesionych przez osoby, które na podstawie układów zbiorowych pracy oraz związanych z nimi porozumień, otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie, i utraciły to uprawnienie wskutek wypowiedzenia w tym zakresie ww. układów i porozumień.

Jaki jest termin złożenia wniosku o świadczenie rekompensacyjne

Wniosek o wypłatę świadczenia osoby uprawnione zobowiązane będą do złożenia do określonego przedsiębiorstwa górniczego – W TERMINIE 21 DNI od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa ta – jak wynika z dzisiejszych informacji – została opublikowana w jeszcze wczoraj w Dzienniku Ustaw nr 1971.

Data publikacji w Dzienniku Ustaw jest istotna, ponieważ ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zatem od dzisiaj.

Kto jest uprawniony do świadczenia rekompensacyjnego

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym wskazuje, że osobami uprawnionymi do świadczenia rekompensacyjnego są:

  1. emeryta i rencistę mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień  układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń,
  2. wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie, wskazanej w pkt. 1).

Świadczenie rekompensacyjne nie będzie należne osobom, której roszczenia do bezpłatnego węgla wynikają z prawomocnego orzeczenia sądowego.

Wysokość rekompensaty wynosi 10 000 zł.

Co powinien obejmować wniosek o świadczenie rekompensacyjne

Ustawa precyzuje co ma obejmować wniosek o świadczenie rekompensacyjne.

Wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera:

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej;

2) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku braku numeru PESEL;

3) nazwę przedsiębiorstwa górniczego, z którego osoba uprawniona (emeryt/rencista) przeszła na emeryturę lub rentę;

4)  informację, że osoba uprawniona, o której mowa powyżej posiadała prawo do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, porozumienia lub innej regulacji obowiązującej w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń;

5) wskazanie sposobu wypłaty rekompensaty;

6) adres zamieszkania osoby uprawnionej;

7)  numer rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na jaki ma być wpłacona rekompensata – w przypadku wypłaty rekompensaty przelewem;

8)  telefon do kontaktu z osobą uprawnioną;

9) datę i podpis osoby uprawnionej.

Do wniosku o wypłatę rekompensaty dołącza się także dokumenty potwierdzające uprawnienie do rekompensaty – w przypadku pozostałych osób uprawnionych (tj. wdów, wdowców czy sierot uprawnionych do renty rodzinnej).

Nadto konieczne jest złożenie oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wypłatę rekompensaty są zgodne z prawdą;

2) roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla nie podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;

3) nie złożyłem(am) pozwu/złożyłem(am) pozew* dotyczący(ego) roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla do sądu … w …;

4) nie będę występować z roszczeniami z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, porozumienia lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.

*Niepotrzebne skreślić”.

Zaznaczyć należy, że wzór wniosku o wypłatę rekompensaty oraz wzór powyższego oświadczenia zamieszcza na swojej stronie internetowej przedsiębiorstwo wypłacające.

Ustawa przewiduje, że w przypadku niekompletnego wniosku o wypłatę rekompensaty (brak danych lub brak załączników) przedsiębiorstwo wypłacające niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub dołączenia dokumentów lub oświadczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie danych lub niedołączenie dokumentów lub oświadczenia w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Należy zatem uważnie zapoznać się z przesłaną w tym zakresie korespondencją i podać brakujące dane.

Ważne!

Kwota świadczenia rekompensacyjnego jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z kwoty rekompensaty nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Kwota rekompensaty nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota świadczenie rekompensacyjnego nie jest także doliczana do dochodu, o którym mowa w:

1) art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180);

2) art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769).

W przypadku odmowy wypłaty świadczenia rekompensacyjnego w związku z faktem, iż wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną – składającemu wniosek przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.

Znacznie więcej na temat wniosku o wypłatę deputatu za węgiel w artykule: Rekompensata za utracony deputat węglowy – składanie wniosków.

O terminie wypłaty rekompensaty za deputat węglowy więcej w artykule:

Dłuższy termin na złożenie wniosku o rekompensatę za deputat węglowy

Stan na dzień 24 października 2017 r.

MG.