Strona główna Aktualności Rekompensata za utracony deputat węglowy – składanie wniosków

Rekompensata za utracony deputat węglowy – składanie wniosków

1988
PODZIEL SIĘ
rekompensata za utracony deputat węglowy LEXAGIT.Pl porady prawne online

W dniu 24 października 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (dalej: ustawa rekompensacyjna). Została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1971.

Pisaliśmy o tym w artykule: Ustawa o rekompensacie za deputat węglowy już opublikowana

Rekompensaty za utracony deputat węglowy  będą finansowane z dotacji celowej przyznawanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

Kto otrzyma rekompensatę

O rekompensatę w kwocie 10 000 zł netto mogą ubiegać się:

1) emeryci i renciści górniczy, którzy mieli ustalone prawo do deputatu węglowego w naturze lub ekwiwalencie, a zostało im ono zawieszone przez spółki węglowe oraz

2) wdowy, wdowcy i sieroty, którzy pobierają rentę rodzinną po nich.

Co ważne, W przypadku więcej niż jednej osoby uprawnionej do renty rodzinnej po emerycie lub renciście rekompensata jest wypłacana osobom uprawnionym w częściach równych .

… a kto nie

Rekompensaty nie otrzymają:

1) osoby które przeszły na emeryturę lub rentę w okresie, kiedy przedsiębiorstwa górnicze nie przyznawały już emerytom i rencistom bezpłatnego węgla,

2) osoby, których roszczenie z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sadowego,

3) osoby, które wraz z emeryturą lub rentą otrzymują ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wypłacany przez ZUS – dotyczy to emerytów i rencistów z kopalń, których likwidację rozpoczęto przed 1 stycznia 2007 r.

Składanie wniosków

Od wczoraj osoby uprawnione mogły już pobierać i składać wnioski o wypłatę rekompensaty za utracony deputat węglowy w centralach spółek i kopalniach objętych niniejszą ustawą.

Ich lista znajduje się w załączniku: Instrukcja – informacja o miejscach, gdzie można złożyć wniosek oraz jak go wypełnić na stronie internetowej Ministerstwa Energiihttp://www.me.gov.pl/node/27679  .

Powyższy  wniosek jest dostępny także na tejże stronie www., oraz na stronach internetowych przedsiębiorstw wypłacających.

Wniosek można złożyć :

1. Osobiście

Osoba uprawniona musi wtedy posiadać dokument tożsamości  w celu dokonania weryfikacji danych zawartych we wniosku.

2. Za pośrednictwem poczty

Dane zawarte we wniosku muszą zostać potwierdzone w urzędzie  miasta i gminy lub u notariusza. W przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Na kopercie  należy dopisać „Rekompensata”.

Jeżeli wniosek osoby w imieniu osoby uprawnionej składa osoba przez nią upoważniona, wówczas musi ona posiadać pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez gminę. Ponadto przy składaniu wniosku musi mieć przy sobie dowód osobisty, celem potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek.

Wymagane załączniki

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć wymagane przez ustawę oświadczenie oraz jeden z dokumentów potwierdzających uprawnienie do rekompensaty:

1) dla rencisty górniczego  będzie to decyzja ZUS o ciągłości uprawnień do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,

2) dla wdowy, wdowca – decyzja ZUS lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej na stałe,

3) dla sierot – aktualna  decyzja ZUS lub zaświadczenie  z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej.

Ważne!

Kompletne wnioski osoby uprawnione składają w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie ustawy rekompensacyjnej czyli z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wypłata rekompensaty

Rekompensata jest wypłacana jednorazowo przez właściwe przedsiębiorstwo wypłacające przekazem pocztowym, przelewem na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany we wniosku o wypłatę rekompensaty.

 Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017 r. poz. 1971) –  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1971/1

Źródło:

– Ministerstwo Energii – http://www.me.gov.pl/node/27679

Stan prawny na 25 października  2017 r.

W.K.