Strona główna Ogólna Trybunał Konstytucyjny za szerokim ściganiem naruszeń prawa autorskiego

Trybunał Konstytucyjny za szerokim ściganiem naruszeń prawa autorskiego

865
PODZIEL SIĘ

Dzisiaj tj. 17 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. K 15/13 Trybunał Konstytucyjny zajął się zgodnością z Konstytucją art. 115 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.).

Dla przypomnienia przepis ten mówi, że ” Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w  art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 19 (1), art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 19 (3) ust. 2, art. 20 ust. 1 -4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2 , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Zaznaczyć należy, że art. 115 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, do których odwołuje się zacytowany wyżej art. 115 ust. 3 stanowi z kolei o przestępstwie przywłaszczenia autorstwa, wprowadzenia w błąd co do autorstwa oraz o przestępstwie rozpowszechniania cudzego utworu bez podania autorstwa czy też publicznego zniekształcenia utworu.

Art. 115 ust. 3 ustawy Prawo autorskie penalizuje zatem inne aniżeli wskazane powyżej naruszenia prawa autorskiego czy praw pokrewnych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. „Inne” – to pytanie jakie konkretnie naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych podlegają odpowiedzialności karnej na podstawie zacytowanego przepisu Ustawy.

Tak niedookreślone sformułowanie przepisu skłoniło Rzecznika Praw Obywatelskich do złożenia wniosku o zbadanie zgodności tej regulacji prawnej z art. 42 Konstytucji RP. Ten z kolei przepis wskazuje, że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Przyjmuje się, że zgodnie z tą zasadą konstytucyjną podstawa odpowiedzialności karnej powinna być jasno wyrażona, a zatem obywatel powinien wiedzieć konkretnie jakie jego zachowanie podlegać będzie penalizacji.

Po rozpoznaniu sprawy Trybunał Konstytucyjny przesądził – jak wynika z komunikatu zawartego na stronach TK, żeW przypadku kwestionowanego przepisu sięgnięcie przez ustawodawcę do pojęć niedookreślonych należy uznać za uzasadnione charakterem regulacji prawnoautorskiej, stosowanej w warunkach dynamicznych zmian doby nowych technologii. Stąd ustawodawca zastosował konstrukcję tzw. przestępstwa skutkowego, a więc takiego, o którym decyduje wystąpienie określonego skutku, nie sposób doprowadzenia do tego skutku”.

Innymi słowy niedookreślony art. 115 ust. 3 Ustawy Prawo autorskie został uznany z zgodny z Konstytucją, a jednocześnie wskazano, że odpowiedzialność karna będzie w tym przypadku uzależniona od skutku – czyli owego naruszenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowych cudzych praw autorskich i praw pokrewnych, a nie wyznaczona poprzez określone konkretne naganne zachowania sprawcy. Szeroki zakres przepisu oznacza z kolei szersze możliwości dla organów ścigania.

Treść komunikatu Trybunału Konstytucyjnego dostępna pod tym linkiem.

 

WW.