Strona główna Prawo gospodarcze Zakładając spółkę nie musisz już dołączać notarialnych poświadczeń podpisów

Zakładając spółkę nie musisz już dołączać notarialnych poświadczeń podpisów

1213
PODZIEL SIĘ

Jak było?

Do 14 stycznia 2015 r. zakładając podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego konieczne było dołączenie do wniosku o wpis uwierzytelnionych notarialnie lub też złożonych przez sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu – wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania takiego podmiotu oraz prokurentów. Oczywista każda zmiana osób reprezentujących wiązała się z analogicznym warunkiem tj. dołączeniem wzorów podpisów zmienionych osób.

W przypadku spółek zakładanych w trybie internetowym S-24 wzory osób uprawnionych do reprezentacji musiałyby być złożone do sądu (bez dodatkowej opłaty) w terminie 7 dni licząc od dnia wpisu spółki „internetowej” do KRS.

Regulacje w tych zakresach zawierały art. 19a ust. 1 -2a) Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. Nr 121, poz. 769 ze zmianami).

Jak jest obecnie?

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 4) uchyliła ww. art. 19a ust. 1 – 2a) ustawy o KRS. Obecnie zatem od 15 stycznia 2015 r. nie ma już obowiązku załączania do wniosku o wpis lub zmianę potwierdzonych wzorów podpisów osób reprezentujących dany podmiot. Ustawodawca jak widać doszedł do przekonania, że wzory podpisów nie spełniały swojej funkcji ochronnej i postanowił wyeliminować obowiązki w tym zakresie.

Przedmiotowa ustawa wprowadziła natomiast w zamian inny obowiązek. Mianowicie zgodnie z nowym brzmieniem art. 19a ust. 5 ustawy o KRSDo wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki”.

W konsekwencji rejestrując nowy podmiot – bądź też na zasadzie analogii – dokonując określonych personalnych zmian – podmiot zobowiązany będzie do dołączania do wniosku o wpis lub zmianę zgody: 1) osób prezentujących podmiot, 2) prokurentów, 3) likwidatorów – na pełnienie tych funkcji. Wyjątkiem będą sytuacje, w których: 1) zgoda została wyrażona w np. w protokole rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w której dana osoba została powołana do pełnienia określonych funkcji, 2) dana osoba sama podpisała wniosek o wpis, albo udzieliła pełnomocnictwa do jego podpisania.

WW.