Strona główna Ogólna Trybunał Konstytucyjny w sprawie „milczących” interpretacji podatkowych

Trybunał Konstytucyjny w sprawie „milczących” interpretacji podatkowych

812
PODZIEL SIĘ

W dniu 25 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą tzw. milczących interpretacji podatkowych (sygn. K49/12).

W skrócie chodziło o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d „uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie”.

Z kolei powoływany tutaj art. 14d Ordynacji wskazuje, że interpretację indywidualną powinno się wydawać bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego okresu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach dotyczących dokonania określonych czynności i okresów opóźnień wynikających z przyczyn, które są niezależne od organu.

Biorąc pod uwagę takie brzmienie przepisów podatnicy nieraz zastanawiali się, czy ów termin 3-mieięczny winien być liczony do dnia wydania interpretacji podatkowej, czy też w ciągu owego 3-miesięcznego terminu ww. interpretacje podatkowe nie tylko powinny być wydane przez upoważnionych przez Ministra Finansów – Dyrektorów Izb Skarbowych – lecz także doręczone podatnikom.

Rozpoznając sprawę Trybunał Konstytucyjny opowiedział się za stanowiskiem wyrażonym już uprzednio przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt II FPS 7/09), w której cała Izba Finansowa Naczelnego Sądu Administracyjnego uznała, że zgodnie z wykładnią językową wydanie interpretacji oznacza jej sporządzenie i podpisanie i tylko te czynności muszą zostać dokonane w terminie trzech miesięcy.

Tym samym obecnie Trybunał Konstytucyjny uznał, że wskazane regulacje Ordynacji Podatkowej pozostają zgodne z Konstytucją.

Jednocześnie jednak – jak wskazano w Komunikacie dostępnym TUTAJ Trybunał Konstytucyjny uznał, że „Na tle niniejszej sprawy Trybunał zdecydował o jednoczesnym zasygnalizowaniu Sejmowi RP potrzeby podjęcia działań legislacyjnych związanych z koniecznością wprowadzenia urzędowej formy komunikowania podatnikowi, że interpretacja indywidualna w jego sprawie została wydana (sporządzona i podpisana) przed upływem 3 miesięcy od otrzymania wniosku oraz o tym, czy jest ona pozytywna czy negatywna dla podatnika”.

Propozycję TK w zakresie komunikowania podatnikom wydania w przepisanym ustawowo terminie interpretacji podatkowej w ich indywidualnej sprawie oceniać należy zdecydowanie pozytywnie. W praktyce nieraz zdarzało się dotychczas doręczanie interpretacji podatkowych z istotnymi opóźnieniami, co zwiększało znacznie stan niepewności podatników i wprowadzało zbędne zamieszanie.

 

WW.