Strona główna Słownik Tajemnice przedsiębiorstwa

Tajemnice przedsiębiorstwa

176
PODZIEL SIĘ
Tajemnice przedsiębiorstwa

Tajemnice przedsiębiorstwa wchodzą w skład przedsiębiorstwa i stanowią jego niematerialny składnik (art. 55[1] pkt 8 Kodeksu cywilnego).

Ich definicję zawiera art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2022.1233). Ustawodawca podaje    w nim, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Tajemnice przedsiębiorstwa – pogląd w orzecznictwie

Orzecznictwo podkreśla, że za tajemnicę przedsiębiorstwa:

„może być uznana określona informacja (wiadomość), jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: (i) ma charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny przedsiębiorstwa; (ii) nie została ujawniona do wiadomości publicznej; (iii) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Odnośnie warunku pierwszego powszechnie przyjmuje się, że przepis ten wyłącza możliwość uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa informacji, które można uzyskać w zwykłej drodze, (-).

Odnośnie warunku drugiego (-) przyjmuje się, że informacja (wiadomość) «nie ujawniona do wiadomości publicznej» to informacja, która nie jest znana ogółowi, innym przedsiębiorcom lub osobom, które ze względu na swój zawód są zainteresowane jej posiadaniem. Informacja nie ujawniona do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (potencjalny konkurent) może dowiedzieć się o niej drogą zwykłą i dozwoloną.

Odnośnie warunku trzeciego (-) należy zaznaczyć, iż podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji ma prowadzić do sytuacji, w której chroniona informacja nie może dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony”- tak Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie o sygn. akt KIO 29/22, Legalis .

Tajemnice przedsiębiorstwa – przykłady z orzecznictwa

W świetle utrwalonej linii orzeczniczej tajemnica przedsiębiorstwa podlegającej ochronie będzie:

„w szczególności informacja technologiczna (np. sposoby produkcji, system sprawdzania jakości), informacja techniczna (np. projekty nieopatentowanych rozwiązań technicznych, modele rozwiązań technicznych), informacja handlowa (np. lista dostawców, klientów, plany wydania książki przez wydawnictwo (-)”

a także:

„informacja organizacyjna (np. prognozy sprzedaży, system dystrybucji, procedury wewnętrzne, zasady organizacji i zarządzania, wynagrodzenia wypłacane pracownikom)”- tak Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia – X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 lutego 2013 r. , sygn. akt X P 39/13, Legalis.

Tajemnice przedsiębiorstwa mogą stanowić również:

  • „informacje o osobach, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacją o ich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym (-)” – uzasadnienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 maja 2013 r., sygn. akt KIO 908/13, Legalis ,
  • „dane odnośnie wielkości produkcji i sprzedaży nawozów (-)”- uzasadnienie Postanowienia Sądu Antymonopolowego z dnia 15 maja 1996 r. , sygn. akt XVII Amz 1/96, Legalis .

Istotne!

Określona informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna przedsiębiorstwa będzie stanowiła tajemnice przedsiębiorstwa wtedy, gdy posiada określoną wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy i z tego powodu jest niejawna. Przykładowo:

„Metoda kalkulacji ceny jest efektem doświadczenia danego przedsiębiorcy i zdobytego know-how, przez co informacje te posiadają wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy. Ich ujawnienie mogłyby doprowadzić do znacznego zmniejszenia przychodów przedsiębiorstwa oraz ograniczenia liczby klientów” (tak Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 marca 2023 r. , sygn. akt KIO 649/23, Legalis.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

W celu zabezpieczenia informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa należy :

  • przeprowadzać szkolenia pracowników i zleceniobiorców w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • zawrzeć z osobami zatrudnionymi na umowie o pracę lub umowy cywilnoprawne, współpracownikami oraz kontrahentami umowy o zachowaniu poufności lub klauzule o zachowaniu poufności,
  • przechowywać dokumenty papierowe w których znajdują się informacje poufne w niedostępnym miejscu np. w sejfie,
  • zaszyfrować i zabezpieczyć za pomocą silnego hasła poufne dokumenty firmy w wersji elektronicznej znajdujące się na komputerach firmowych,
  • wyznaczyć osoby, które będą miały dostęp do informacji poufnych,
  • niszczyć w niszczarce niepotrzebne dokumenty.

Przeczytaj także:

Podstawa prawna:

Stan prawny na dzień 20 maja 2023 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek