Strona główna Ogólna Spółka komandytowa

Spółka komandytowa

1148
PODZIEL SIĘ

Spółkę komandytową (w skrócie sp.k.), regulują przepisy art. 102 – 124 kodeksu spółek handlowych. Jest to spółka osobowa, będąca podmiotem odrębnym od wspólników, gdyż:

  1. posiada własny majątek (np. nieruchomości lub pieniądze mogą należeć bezpośrednio do spółki),
  2. strukturę organizacyjną (może mieć ustaloną hierarchię, zatrudnionych pracowników),
  3. zdolność do nabywania praw (np. bycia stroną umowy najmu i uzyskiwania z tego tytułu czynszu),
  4. zaciągania zobowiązań (np. zaciągnięcia pożyczki),
  5. uczestnictwa w postępowaniach sądowych.

W odróżnieniu od spółek kapitałowych, spółki omawianego typu nie posiadają osobowości prawnej. W spółkach komandytowych występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusze i komplementariusze, których kompetencje wobec spółki różnią się.

Do powstania spółki niezbędne jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego i wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

W każdej spółce komandytowej musi być co najmniej jeden wspólnik będący komplementariuszem i co najmniej jeden będący komandytariuszem. Za zobowiązania spółki komplementariusz odpowiada w sposób rozszerzony, bez ograniczenia (czyli całym swoim majątkiem), a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do pewnej określonej w umowie spółki sumy (sumy komandytowej). Rozszerzona odpowiedzialność majątkowa komplementariusza zrekompensowana jest większymi uprawnieniami, jakie posiada w spółce, gdyż to komplementariusze decydują o losach spółki, reprezentując ją i prowadząc jej sprawy (pozbawienie tych uprawnień może nastąpić jedynie na podstawie umowy spółki lub prawomocnego orzeczenia sądu).

Celem działania spółki komandytowej jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod firmą, czyli nadaną jej nazwą (która ma odróżniać spółkę od innych podmiotów działających na rynku). W firmie spółki komandytowej musi znaleźć się nazwisko lub firma komplementariusza (jednego lub kilku). Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki, gdyż w przypadku zamieszczenia go tam, komandytariusz będzie odpowiadał wobec osób trzecich tak jak komplementariusz, czyli w sposób rozszerzony.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:spółka komandytowa