Strona główna Autorzy Posty przez EzraFaucett6268

EzraFaucett6268

77 POSTY 0 KOMENTARZE

Dopłaty formą zasilenia majątku spółki

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku zaistnienia w spółce nowych potrzeb lub straty może być zasilany w dwojaki sposób. Przede wszystkim, Spółka może...

Prawne aspekty przejęcia spółki dominującej przez spółkę zależną.

Regulacja łączenia spółek kapitałowych w polskim systemie prawa handlowego zawarta jest w Dziale I Tytułu IV Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks...

Prawo zabudowy – dla kogo?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt założeń do projektu ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przewidujący wprowadzenie do polskiego prawa nowej instytucji –...

Akcjonariusz pyta, zarząd odpowiada – dwa tryby udzielania akcjonariuszom informacji...

Możliwość kontrolowania funkcjonowania spółki akcyjnej przez akcjonariuszy Prawo akcjonariusza spółki akcyjnej do żądania informacji o spółce jest niemalże jedynym narzędziem pozwalającym mu na dokonanie choćby...

Obowiązki informacyjne przy łączeniu spółek

Połączenie spółek handlowych uregulowane w Ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, (dalej: „KSH”), jest skomplikowanym procesem obejmującym wiele etapów. Celem...

Właściwość umowna sądu w umowach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

W umowach występujących w obrocie prawnym i gospodarczym jednym z często stosowanych postanowień jest poddanie oznaczonemu sądowi sporów mogących wystąpić w przyszłości w związku z...

Uwaga na paragony fiskalne – zmiana przepisów !

Dnia 1 października 2013 r. weszły w życie zmiany w przepisach regulujących ewidencjonowanie za pomocą kas fiskalnych. Tym samym zakończył się okres przejściowy przeznaczony...

Umowa pośrednictwa – ważny skutek, czy staranne działanie?

Dyskusja nad kwestią, czy umowa pośrednictwa jest umową skutku, czy starannego działania trwa prawdopodobnie co najmniej tak długo, jak długo w polskim porządku prawnym...

Zakres prawa własności a bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przemysłowe...

Z uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, sieci gazowych i wodociągowych, jak również znaczną liczbę spraw sądowych, których...

Zastosowanie art. 15 kodeksu spółek handlowych – komentarz do wyroku Sądu...

Wstęp: Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, (dalej: „KSH”), zawiera rozwiązania, których celem jest ochrona interesów spółki i wspólników przed nadużyciami...