Strona główna Ogólna Podatek należny

Podatek należny

1291
PODZIEL SIĘ

Zasadniczo przez podatek należny należy rozumieć kwotę podatku do zapłaty przez podatnika na rzecz urzędu skarbowego.

Czym jest podatek należny w podatku od towarów i usług?

Na gruncie podatku dochodowego od towarów i usług podatek należny rozumiany jest, jako podatek od sprzedaży towarów i usług dokonywanej przez podatnika tego podatku w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wysokość tego podatku określona jest w fakturach VAT wystawianych przez podatnika dokonującego sprzedaży, których oryginały przekazywane są nabywcy.

Czy kwota podatku należnego VAT odpowiada kwocie podatku VAT do zapłaty do urzędu skarbowego?

Zasadą jest, że podatnik odprowadza do urzędu skarbowego nie kwotę wynikającą
z wystawianych przez niego faktur VAT, ale różnicę pomiędzy tą kwotą, a kwotą podatku naliczonego tj. podatku od zakupów przez podatnika towarów lub usług wliczonych
w cenę towarów i usług, wykorzystywanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego, to różnica ich wartości jest należnością do zapłaty do urzędu skarbowego, w wypadku przeciwnym tj. jeżeli podatek należny jest niższy od podatku naliczonego podatnik ma prawo do zwrotu kwoty tej różnicy z budżetu państwa. Zatem kwota podatku należnego jest równa kwocie podatku do zapłaty tylko wtedy, gdy podatnik dokonywał w okresie rozliczeniowym sprzedaży towarów i usług, a nie dokonywał ich nabycia.

Przykład:

Podatnik- przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą wyprodukował nową kolekcję butów damskich. W miesiącu czerwcu dokonał jej sprzedaży. Z wystawionej faktury wynikało, że cena brutto wynosiła 1230 zł, gdzie 230 zł stanowił podatek należny. W tym samym miesiącu podatnik przedsiębiorca dokonał zakupu 100 fleków, których cena brutto wynosiła 492 zł, gdzie kwota podatku naliczonego wynosi 92 zł. Zatem, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego- 230 zł o kwotę podatku naliczonego w wysokości 92 zł. W tym wypadku podatek do zapłaty do organu podatkowego będzie wynosił 138 zł.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSpółka komandytowa
Następny artykułSpółka akcyjna