Strona główna Prawo gospodarcze Składając wniosek o wpis do KRS koniecznie pamiętaj o złożeniu formularza KRS-ZM

Składając wniosek o wpis do KRS koniecznie pamiętaj o złożeniu formularza KRS-ZM

7914
PODZIEL SIĘ

Jak wskazywaliśmy już jakiś czas temu od dnia 1 grudnia 2014 r. weszły w życie zmiany do Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wynikające z Ustawy z dnia 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161).

Ustawa ta wprowadziła m.in. ograniczenie co do ilości pozycji przedmiotu działalności podmiotu (PKD) ujawnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym do 10 pozycji, w tym jednej jako przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy np. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.

Formularz KRS-ZM

Ustawodawca postanowił przy tym, że podmioty już wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności na zasadzie opisanej powyżej przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

[emaillocker]

W konsekwencji – każdy podmiot już ujawniony w KRS powinien złożyć przy pierwszym wniosku o ujawnienie jakiejkolwiek zmiany w KRS (np. dotyczącej adresu, wspólników, firmy podmiotu itp.) – formularz KRS – ZM. Praktyka dowodzi, że w braku złożenia formularza KRS-ZM cały wniosek o wpis zostanie zwrócony.

Problemy z nowymi przepisami  

Jak należy przyjmować intencją ustawodawcy było ograniczenie ilości PKD ujawnianych w KRS i zawężenie ich w pewnym stopniu do tych rodzajów działalności, które podmiot faktycznie realizuje. Intencja ta wydaje się być poniekąd słuszna, bo w przypadku ujawnienia np. 40 różnych PDK trudno było ustalić czym dany podmiot rzeczywiście się zajmuje. Gorzej jednak z wykonaniem.

Wątpliwości budzi już w szczególności sama konstrukcja formularza KRS-ZM, która utrudnia jednoznaczne i proste ustalenie, które z możliwych do wyboru rozwiązań pozwoli na: 1) ujawnienie „przeważającej działalności” oraz 2) ujawnienie pozostałych 9 pozycji tzw. „pozostałej działalności” – w najczęstszych praktycznie przypadkach tj. gdy PKD obejmowało dotychczas więcej niż 10 pozycji.

Mniej wątpliwości budzi wpis „przeważającej działalności” ponieważ formularz KRS – ZM zawiera: „Przedmiot przeważającej działalności podlegający wykreśleniu” co logicznie ujmując powinno być uzupełnione w przypadku zmiany dotychczasowej „przeważającej działalności” (a wykreślone w przypadku pierwszego wpisu „przeważającej działalności” skoro poprzednio pozycja ta nie została ujawniona) oraz „Nowy przedmiot przeważającej działalności”  który należałoby wypełnić w przypadku zmiany z poprzedniej „przeważającej działalności” lub też przy pierwszym wpisie owej przeważającej działalności, a zatem wpisie dokonywanym obecnie.

Zaznaczyć trzeba, że „przeważająca działalność” powinna być ujawniona poprzez podanie PKD na poziomie podklasy tj. np. jako PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków”. Co jeśli „przeważająca działalność” była dotychczas w umowie/statucie spółki oznaczana ogólnie jako PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – bez ujawnienia jakichkolwiek podklas? Czy zatem konieczna będzie zmiana umowy/statutu spółki w celu dostosowania jej treści do wymogów formularza, czy też podmiot może sam dokonać wyboru w ramach klasy działalności i dokonać wpisu wybranej przez siebie podklasy. Poczekać trzeba na praktykę sądową, gdzie temat ten niewątpliwie musi się pojawić.

Jeszcze większy problem dotyczy wpisu „przedmiotu pozostałej działalności”. Formularz daje dwie możliwości do wyboru tj. zaznaczenie poz. 3 tj. „Wykreślenie całej dotychczasowej treści informacji o przedmiocie pozostałej działalności i wpisanie nowego przedmiotu pozostałej działalności” lub poz. nr 4 tj. „Wykreślenie tylko niektórych pozycji przedmiotu pozostałej działalności i / lub dopisanie nowych”.

Wykładnia gramatyczna prowadzi do wniosku, że w obu przypadkach powinno ostatecznie w Rejestrze pozostać 9 pozycji PKD dotyczących pozostałej działalności podmiotu. Nie wiadomo natomiast w jakich konkretnie sytuacjach sąd rejestrowy uzna, że prawidłowe jest zaznaczenie poz. 3 lub też poz. 4.

W chwili obecnej zatem wobec braku utrwalonej linii i zasad postępowania wszystko zależeć będzie od sądów rejestrowych i dokonywanej przez nie interpretacji nowych przepisów oraz zapisów ww. formularza. W skrajnych przypadkach liczyć się należy ze zwrotem wniosku i koniecznością jego ponownego złożenia już po myśli referendarza sądowego zajmującego się daną sprawą.

Szkoda tylko, że zamiast ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej ustawodawca komplikuje sytuację, choćby poprzez tak niejasne skonstruowanie prostego przecież formularza zgłoszeniowego.

[/emaillocker]

GM.