Strona główna Inne Zapłaciłeś podatek od sprzedaży odziedziczonych akcji czy udziałów? Możesz wystąpić o zwrot...

Zapłaciłeś podatek od sprzedaży odziedziczonych akcji czy udziałów? Możesz wystąpić o zwrot podatku

1918
PODZIEL SIĘ

Jeśli w przeszłości odziedziczyłeś jakieś udziały lub akcje albo inne papiery wartościowe a potem je sprzedałeś płacąc podatek – to ostatnia uchwała NSA daje ci szanse na odzyskanie podatku.

O co chodzi z tą uchwałą NSA i czy faktycznie istnieje możliwość odzyskania podatku  – o to nasz portal zapytał eksperta z zakresu prawa podatkowego mec. Małgorzatę Gach z Kancelarii Gach, Hulist, Mizińska, Wawer – adwokaci i radcowie prawni sp. p. z Krakowa

MG:  

Nie ulega wątpliwości, że wydana ostatnio uchwała NSA w składzie 7 sędziów – chodzi o uchwałę z 17 listopada 2014 r. (sygn. akt II FPS 3/14) jest dla podatników bardzo korzystna. W skrócie: wynika z niej możliwość pomniejszenia przychodu ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o wydatki na ich nabycie poniesione przez spadkodawcę.

LexAgit:

Czy mówimy tutaj tylko o jednostkach uczestnictwa w funduszach, bo wydaje się że znacznie częściej przedmiotem spadkobrania są akcje czy udziały w spółkach. Czy zatem także i w tych przypadkach można stosować uchwałę?

MG:

Jak najbardziej. Uchwała odnosiła się wprost do jednostek uczestnictwa, bo taki był stan faktyczny przedstawiony przez podatniczkę, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację podatkową. Po śmierci męża została z małymi dziećmi i środkami finansowymi ulokowanymi właśnie w jednostkach uczestnictwa w funduszach. Tym niemniej zasady opodatkowania czy to akcji czy udziałów czy jednostek są takie same  a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystną uchwałę stosować to także do udziałów lub akcji. Co więcej – gdyby dokładnie wczytać się w treść uzasadnienia do uchwały, to można byłoby próbować dopasować te zasady do sprzedaży także innych jeszcze składników majątkowych spadkodawcy, nie tylko przychodów z tzw. kapitałów pieniężnych.

LexAgit:

Może zatem kilka słów na temat regulacji prawnych.

MG:

Formalnie od stycznia 2013 r. obowiązuje przepis, który wprost mówi, o tym że wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie udziałów, akcji czy innych papierów wartościowych mogą pomniejszyć przychód uzyskany przez spadkobierców podatnika czy to z tytułu ich sprzedaży, wykupu czy umorzenia.

Przed tą datą – a tego właśnie okresu dotyczy uchwała NSA z 17.11.2014 r. – taka regulacja nie obowiązywała. Praktyką było zatem przyjmowanie kosztu uzyskania przychodu na poziomie 0 zł. Skoro tak, to sprzedający musiał zapłacić podatek wg stawki 19% od całego uzyskanego przychodu. Uchwała zmieniła sytuację o tyle, że przyznała podatnikom prawo do pomniejszenia przychodu ze sprzedaży właśnie o wydatki poniesione uprzednio za życia za spadkodawcę. Zatem spadkobiercy, o ile  zapłacili w przeszłości podatek dochodowy, teraz uzyskali argument, aby wystąpić o jego zwrot.

Temat ten analizowaliśmy szerzej na blogu podatkowym Kancelarii, zapraszam przy okazji serdecznie do lektury i bieżącego komentowania wpisów.

LexAgit:

Co trzeba zrobić, żeby faktycznie odzyskać ten podatek.

MG:

Konieczne jest wystąpienie z wnioskiem opisującym stan faktyczny, wraz z korektą zeznania podatkowego. Oczywista należy też zgromadzić dokumentację źródłową dotyczącą kosztów poniesionych przez spadkodawcę jak również wykazać fakt bycia spadkobiercą po pierwotnym nabywcy akcji czy udziałów.  

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W zakresie podatku dochodowego do osób fizycznych od przychodów kapitałowych przedawnienie tego prawa następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Oczywiście może być tak, że sprawa nie zakończy się pozytywnie w toku postępowania przed organami podatkowymi i konieczne będzie dalsze postępowanie przed sądami administracyjnymi. Sądy administracyjne są jednak w sposób szczególny związane uchwałą NSA w składzie siedmiu sędziów. Wiąże ich bowiem wykładnia przepisów dokonana przez ten sąd, a gdyby sąd orzekający w analogicznej sprawie miał odmienny pogląd, wówczas musi przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia innemu poszerzonemu składowi NSA, a ten skład musiałby ponownie podjąć uchwałę w przedmiotowym zakresie. Niezależnie jednak od tego, uchwała NSA z listopada 2014 r. wskazuje na obowiązującą obecnie wykładnię przepisów  i kierunek orzecznictwa sądowego, co daje podatnikom realne szanse na odzyskanie zapłaconego podatku.

LexAgit:

Bardzo dziękuję za wywiad.

WW.6