Strona główna Prawo cywilne Restrukturyzacja kredytu firmowego szansą dla przedsiębiorcy

Restrukturyzacja kredytu firmowego szansą dla przedsiębiorcy

2001
PODZIEL SIĘ

Korzystanie z kredytu firmowego jest dzisiaj bardzo modne. Zwłaszcza, że wdrażanie kolejnych (niestety kosztownych) innowacji jest często warunkiem prowadzenia danej działalności gospodarczej. Często jednak przedsiębiorcy nie uzyskują planowanego po wdrożeniu kosztownej innowacji wzrostu swoich przychodów z działalności. Problemem okazuje się spłata zaciągniętego kredytu w takich okolicznościach.

Czym jest restrukturyzacja kredytu firmowego?

Restrukturyzacja kredytu firmowego jest niczym innym jak zmianą warunków dotychczasowej umowy kredytowej danego podmiotu. Najczęściej wydanie przez Bank pozytywnej decyzji restrukturyzacyjnej sprowadza się do tego, że dochodzi do obniżenia wysokości raty zobowiązania kredytowego przy jednoczesnym wydłużeniu czasu jego spłaty. Dla osoby zadłużonej, a mającej tymczasowe problemy ze spłatą dotychczasowej wysokości rat kredytowych, jest to udogodnienie. Pozwala bowiem na terminowe płacenie kredytu w niższych ratach, a chroni przez działaniami windykacyjnymi, upominawczymi, czy finalnym wypowiedzeniem umowy kredytowej.

Jak przedsiębiorca może wystąpić o restrukturyzowanie kredytu firmowego?

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy w ogóle dany Bank dopuszcza taką możliwość. Obecnie jednak w większości Banków ubieganie się o restrukturyzowanie rachunku kredytowego jest możliwe i nie jest trudne, gdyż wystąpienia także organów nadzoru finansowego w sprawach Klientów Banków, sprzyjają tworzeniu przez te jednostki polityki restrukturyzacyjnej otwartej na zadłużonego. Także Rzecznik Finansowy i Rzecznicy Praw Konsumenta niejednokrotnie podejmują interwencje w tym kierunku. Kolejno przedsiębiorca jest zobligowany na złożenie odpowiedniego wniosku o restrukturyzacje danego zobowiązania kredytowego, zwykle wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Banku. We wniosku takim wnoszący go jest proszony o podanie zwykle swoich podstawowych danych, a także danych zobowiązania kredytowego, czy wreszcie powodu wystąpienia o restrukturyzowanie rachunku kredytu firmowego. Kolejno Bank rozpoczyna szczegółowe badanie sytuacji Klienta, czemu bardzo często towarzyszy zbadanie jego zdolności kredytowej, aktualnej sytuacji finansowej, dochodowej, ale i wielu czasami nawet na pozór błahych informacji, o jakie jest Wnioskodawca dodatkowo proszony. To taka analiza wsparta zwykle zaawansowanymi wyliczeniami prowadzi do ostatecznego wydania decyzji kredytowej.

Czy wydanie negatywnej decyzji restrukturyzacyjnej to ostateczność?

Wydanie decyzji o restrukturyzacji przez dany Bank (negatywnej) jest wiążące. Nie znaczy to jednak, że Kredytobiorca nie ma już żadnych szans na obniżenie wysokości raty swojego kredytu. Między innymi zawsze ma szansę ponownie złożyć wniosek o restrukturyzacje, gdy jego sytuacja ulegnie zmianie. Może również (co zwykle inicjują Banki) prowadzić negocjacje w sprawie zawarcia ugody i doprowadzenia ostatecznie do restrukturyzacji. Często jest taka możliwość np. wtedy gdy dany dłużnik wprowadzi do swojego kredytu jeszcze osobą trzecią, np. poręczyciela o odpowiedniej sytuacji finansowej, czy zdecyduje się na dobezpieczenie kredytu (np. wprowadzenie lokalu mieszkalnego, do którego tytułem prawnym dysponuje na rzecz zabezpieczenia kredytu).

Co się dzieje, gdy dochodzi do wydania natomiast pozytywnej decyzji restrukturyzacyjnej?

Sytuacja jest znacznie prostsza, gdy Bank wyda pozytywną decyzję restrukturyzacyjną. Dzieje się tak wtedy, gdy weryfikacja wykaże, iż dana osoba dysponuje zdolnością kredytową, wskazująca, że będzie w stanie regulować swoje zobowiązanie, kiedy dojdzie do obniżenia wysokości rat. Warunkiem wprowadzenia w danym rachunku kredytowym restrukturyzacji będzie zatem spisanie aneksu do umowy kredytowej. Aneks taki przewiduje nowe warunki, parametry, które będą wdrożone przez Bank do obsługi danego rachunku kredytowego już po jego restrukturyzacji.

Restrukturyzacja kredytu firmowego – wady i zalety

Skorzystanie z restrukturyzacji kredytu firmowego ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Oczywiście zaletą jest to, że rozwiązanie to stanowi swoisty „parawan ochronny” dla Kredytobiorcy w przypadku kłopotów finansowych. Chroni go przed popadnięciem w niewypłacalność, przed ponoszeniem kosztów windykacji, przez pogorszeniem wiarygodności i historii kredytowej. Jest to rozwiązanie szczególnie dla Kredytobiorcy wartościowe, gdy ten jest w stanie spłacać swoje zobowiązanie kredytowe, ale płacąc raty w niższej kwocie niż pierwotnie ustalono. Restrukturyzacja kredyty firmowego ma jednak i pewne ograniczenia. Między innymi w wielu przypadkach oznacza wydłużenie czasu spłaty zobowiązania kredytowego, co powoduje wydłużony okres odsetkowy (odsetki umowne), a więc i generuje kolejne koszty kredytu.

Restrukturyzacja kredytu firmowego jest szansą dla wielu przedsiębiorców, którzy są w stanie kontynuować dalszą spłatę swojego kredytu, ale w mniejszych ratach. Wydanie jednak przez Bank pozytywnej decyzji restrukturyzacyjnej zwykle jest poprzedzone zaawansowanym postępowaniem weryfikacyjnym, mającym na celu ocenę możliwości finansowych wnioskującego. Kredytobiorca jednak może zwiększyć swoje szanse na uzyskanie restrukturyzacji kredytu, jeśli zdecyduje się na jego dodatkowe zabezpieczenie, czy wprowadzenie do długu kolejnej osoby, dysponującej odpowiednią zdolnością kredytową.

Joanna Jaskiernia – współpracownik portalu