Strona główna Ogólna Reforma Kodeksu spółek handlowych – powrót idei???

Reforma Kodeksu spółek handlowych – powrót idei???

753
PODZIEL SIĘ

W 2013 r. a może nawet i wcześniej dyskutowane były dość powszechnie planowane zmiany do Kodeksu spółek handlowych. Po pewnym czasie temat zaginął, ale jak się okazuje powrócił obecnie na nowo.

Dzisiaj tj. 20.05.2014 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości  pojawiła się informacja na temat przyjęcia przez Radę Ministrów projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze planowane zmiany mają objąć:

W zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

1)     wprowadzenie konstrukcji udziałów beznominałowych,

2)     zniesienie minimum kapitałowego oraz wprowadzenie fakultatywnego charakteru kapitału zakładowego,

3)     zapewnienie odpowiednich instrumentów ochrony wierzycieli
– test wypłacalności,

– kapitał zapasowy;

4)     wprowadzenie regulacji w zakresie reżimu nabywania przez spółkę własnych udziałów oraz dokonywania obniżenia kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych,

5)     wprowadzenie hierarchii źródeł pokrycia straty;

W zakresie zawiązania, zmiany i rozwiązania spółek: jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym:

1)     wprowadzenie możliwości założenia spółki jawnej i spółki komandytowej poprzez system informatyczny, analogicznie także dokonywania zmian w umowach tych spółek także w postaci uproszczonej,

2)     wprowadzenie zmian zwiększających efektywność egzekwowania obowiązków sprawozdawczych, w tym m.in. poprzez wpisywanie do KRS okresu, za jaki złożono sprawozdanie finansowe z wyraźnym wskazaniem zakresu dat oraz podanie informacji o dacie końcowej roku obrotowego, co ma pozwolić na automatyczne generowanie przez system informacji o podmiotach, które nie złożyły sprawozdania finansowego;

3)     rezygnację z obowiązku składania do akt rejestrowych wzorów podpisów,

4)     wprowadzenie możliwości posługiwania się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP przy składaniu wniosków do KRS drogą elektroniczną.

Jak wynika z założeń projektu zmian proponowana regulacja ma wejść w życie w II terminach:

1)   z dniem 1 stycznia 2015 r. – zmiany, o których mowa w pkt II. 2 założeń (w tym m.in. w zakresie udziałów beznominałowych, testu wypłacalności) oraz w zakresie rozwiązań umożliwiających zawiązywanie i rejestrację drogą elektroniczną spółek jawnej i komandytowej z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP, jak również w zakresie składania do KRS drogą elektroniczną sprawozdań finansowych przez wszystkie podmioty wpisywane do KRS, z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP.

2)   z dniem 1 kwietnia 2016 r. – w zakresie przepisów dotyczących zmiany oraz rozwiązywania umów spółek jawnych, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywanych za pomocą wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a także w zakresie rozszerzenia funkcjonalności profilu zaufanego e-PUAP na pozostałe pisma i dokumenty składane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tekst założeń dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego.

 

WW.