Strona główna Ogólna Nowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów – rozliczanie przychodów m.in. sportowców i trenerów

Nowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów – rozliczanie przychodów m.in. sportowców i trenerów

1202
PODZIEL SIĘ

W dniu 22 maja 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn.  DD2/033/30/KBF/RD-47426), istotną dla podatników – osób fizycznych uzyskujących przychody zaliczane zgodnie z art. 13 Ustawy o PIT do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Problem analizowany przez Ministerstwo Finansów dotyczył, tego czy np. przychody sportowców, czy trenerów zaliczane do tej właśnie kategorii przychodów mogą być rozliczane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwestia ta jest o tyle istotna, że przychody z działalności wykonywanej osobiście są opodatkowane wg. skali podatkowej (tj. progresywnie wg stawki 18%, 32%), zaś przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem zryczałtowanym wg. jednolitej stawki podatkowej tj. wg. stawki 19%.

Zaznaczyć przy tym trzeba, że kategoria przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest pojemna i obejmuje np. przychody z „osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę; czy przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, jak również przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, (…) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej (…)”.

Po dokonaniu analizy ww. prawnych Ministerstwo Finansów uznało, że „podatnik otrzymujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt. 2-8 ustawy o PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt. 6) ustawy o PIT, i jednocześnie nie zachodzą przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT”.

W konsekwencji, jeśli podatnik realizuje jeden ze wskazanych powyżej rodzajów działalności w warunkach odpowiadających definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. w ramach działalność zarobkowej, prowadzonej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły), wówczas co do zasady przychody takie będą mogły być zaliczane do przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym 19%, zamiast wg. skali podatkowej.

Pełny tekst interpretacji dostępny TUTAJ.

 

GM.