Strona główna Ogólna Planowane zmiany do Prawa upadłościowego i naprawczego

Planowane zmiany do Prawa upadłościowego i naprawczego

762
PODZIEL SIĘ

Jak wynika z odpowiedzi z dnia 24.04. br. sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Jerzego Kozdronia – na interpelację nr 25150 w sprawie konieczności podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze – obecnie dobiegają końca prace nad przygotowaniem projektu ustawy reformującej szeroko rozumiane prawo upadłościowe.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 11 lutego 2014 r. założenia projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, oraz założenia zmian do prawa upadłościowego, wprowadzające m.in.

1)     regulacje uproszczonego postępowania układowego, gdzie kontakt zainteresowanych z sądem będzie ograniczony do zatwierdzenia układu wypracowanego wcześniej z wierzycielami. Możliwe przy tym będzie także zwrócenie się do sądu o zorganizowanie zgromadzenia wierzycieli, istotne przy większej liczbie wierzycieli,

2)     w przypadkach, w których nie będzie możliwe wprowadzenie układu, możliwa będzie szybsza i bardziej efektywna likwidacja w ramach postępowania upadłościowego głównie w związku z wprowadzeniem proceduralnych usprawnień, np. poprzez stworzenie centralnej platformy internetowej (centralny rejestr upadłości) dla wymiany informacji między uczestnikami postępowania upadłościowego, odformalizowaniu składania zgłoszeń wierzytelności, co powinno przyśpieszyć czas konieczny do ustalenia jej ostatecznej treści czy wprowadzeniu regulacji umożliwiającej sądowi ogłaszającemu upadłość zatwierdzenie przygotowanego przez dłużnika sposobu likwidacji,

3)     założenia reformy przewidują także wprowadzenie nowych i doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących bezskuteczności czynności upadłego dokonanych przed ogłoszeniem upadłości (m.in. art. 128 P.u.n.), tak aby skutecznie zabezpieczyć masę upadłości przed uszczupleniem jej majątku w okresie poprzedzającym upadłość.

W ramach nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze przede wszystkim wprowadzona zostanie nowa definicja stanu niewypłacalności, a tym samym przesłanki niewypłacalności.

Zaproponowana została także modyfikacja regulacji dotyczącej oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu tzw. „ubóstwa masy”. Oddalenie takiego wniosku będzie możliwe, gdy ewentualne koszty postępowania upadłościowego całkowicie albo w przeważającej części będą wyższe niż wartość majątku upadłego. Zmiany regulacji zakładają możliwość złożenia przez dłużnika (wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości) wniosku o sprzedaż – w ramach postępowania upadłościowego – przedsiębiorstwa lub części jego składników majątkowych.

Z treścią założeń do projektu Prawa restrukturyzacyjnego oraz zmian do Prawa upadłościowego można się zapoznać na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego.

WW.