Strona główna Ogólna Przedawnienie

Przedawnienie

898
PODZIEL SIĘ

Pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Niestety zdarza się, że jedna ze stron zawierających umowę nie dotrzymuje terminu zapłaty. Instytucja przedawnienia jest regulowana w art. 117-125 Kodeksu Cywilnego.

Na czym polega przedawnienie?

Art. 117 kc.
§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Terminy przedawnień
Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń jest 10 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej termin przedawnienia to 3 lata.

Inne terminy to:
2 lata przy roszczeniu o zapłatę za sprzedaż rzeczy dokonaną w ramach przedsiębiorstwa, zlecenie, czy o dzieło
1 rok umowa przewozu i spedycji
Termin liczy się od momentu wymagalności roszczenia.

Przykład: Faktura została wystawiona 6 lutego 2012, termin spłaty to 13 luty 2012. Od kiedy biegnie termin przedawnienia?
Odpowiedź: Termin przedawnienia rozpoczyna się od dnia 14 lutego 2012

Bieg terminów przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się się wymagalne, czyli od dnia, w którym wierzyciel mógł żądać świadczenia od dłużnika.

WAŻNE!
Sąd nie uwzględnia upływu terminu przedawnienia z urzędu. Zarzut taki musi podnieść dłużnik!

WAŻNE!
Przedawnione roszczenie nadal istnieje! Można dochodzić sądownie przedawnionych roszczeń, lecz jest to związane z ryzykiem. Podniesienie zarzutu przedawnienia przez dłużnika w postępowaniu sądowym skutkuje oddaleniem powództwa i przegraniem procesu. Zarzut taki dłużnik może podnieść w każdym momencie do czasu wydania orzeczenia ostatecznie kończącego postępowanie.

Przerwanie biegu przedawnienia
TERMINY PRZEDAWNIENIA ULEGAJĄ ZAWIESZENIU I PRZERWANIU
Co zrobić, aby nie dopuścić do przedawnienia się roszczeń?

Podstawową instytucją, która pozwala zapobiec przedawnieniu jest tzw. PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA.
Zgodnie z art. 123 KC. następuje ono poprzez:

– każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Najczęściej jest to wniesienie pozwu, zawezwanie do próby ugodowej przed sądem lub złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji

– wszczęcie mediacji

– uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której przysługuje

Termin przedawnienia roszczeń wynosi:

1 rok – mandat za jazdę bez ważnego biletu, umowa spedycji

3 lata – roszczenia o świadczenia okresowe np. czynsz, raty kredytowe, alimenty, roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, roszczenia pracodawcy i pracownika ze stosunku pracy, sprawy bankowe, telekomunikacyjne

10 lat – dla wszystkich roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu (np. BTE, nakaz zapłaty)

Autor: Jolanta Cholewa, trener/szkoleniowiec

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułInkaso
Następny artykułWindykacja