Strona główna Aktualności Kto podlega wpisowi do CEIDG? (4)

Kto podlega wpisowi do CEIDG? (4)

7204
PODZIEL SIĘ
wpis do CEIDG Lexagit.pl porady prawne online

Poprzednie artykuły z cyklu poświęconego przedsiębiorcom i Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej poświęcone były podstawowym zasadom funkcjonowania tej ewidencji. Pisaliśmy o tym w:

Co to jest CEIDG – jakie informacje podlegają wpisowi do tego rejestru (1)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zasady udostępniania danych (2)

Dzisiaj o tym kto faktycznie podlega wpisowi do CEIDG

Kto podlega wpisowi do CEIDG

Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: Ewidencja) podlegają osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. zorganizowaną, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły działalność zarobkową, z wyjątkiem:

 • osób prowadzących działalność wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • rolników w zakresie wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
 • wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z 2017 r. poz. 624 oraz z 2018 r. Poz. 650) – dotyczy to producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych.
 • działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.2)) – dotyczy to przychodów z tzw. innych źródeł, za które uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:
  • sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego,
  • sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub przeznaczonych do prowadzenia handlu,
  • jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
  • ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Wyłączenie ze względu na wartość przychodów

Wpisowi do Centralnej Ewidencji nie podlegają także osoby fizyczne, których przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r.poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Rozwiązanie to nie ma zastosowania do osób wykonujących działalność w ramach umowy spółki cywilnej.

Osoba wykonująca działalność, o której mowa powyżej może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się wtedy działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa, przekroczył w danym miesiącu wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości. W tym przypadku, osoba wykonująca działalność gospodarczą ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wymaganej wysokości przychodu należnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie  Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647).

Stan prawny na dzień 25 lipca 2018 r.

Joanna Mucha – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA