Strona główna Aktualności Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zasady udostępniania danych (2)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zasady udostępniania danych (2)

1353
PODZIEL SIĘ
REGON w spółce cywilnej Lexagit.pl porady prawne online

W poprzednim artykule była mowa o danych przedsiębiorcy, które podlegają ujawnieniu w CEIDG. Dzisiaj słów kilka na temat zasad udostępniania tych danych.

Jawność danych ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zasadniczo dane ewidencyjne i dane informacje gromadzone przez Centralną Ewidencję są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. Dane i informacje są udostępnianie na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – prod.ceidg.gov.pl

Centralna Ewidencja udostępnia dane ewidencyjne i dane informacyjne z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu, do których zalicza się:

 • numer PESEL,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe inne niż adres do doręczeń lub adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, o ile takie dane zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i gdy osoba uprawniona podając je, sprzeciwiła się ich udostępnianiu w Ewidencji.

Jakie informacje udostępnia Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Ponadto Ewidencja udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach dotyczące:

 • uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z koncesji;
 • uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z licencji;
 • uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia;
 • wpisu do rejestru działalności regulowanej, zakazu wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru.

Domniemywa się, że dane i informacje w zakresie uzyskanych koncesji, licencji, zezwoleń, wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz zakazie wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej, udostępniane przez Ewidencję prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ.

System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umożliwia zarówno udostępnianie danych i informacji jak i potwierdzanie danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do Ewidencji, po uprzednim zawarciu z ministrem właściwym do spraw gospodarki umowy określającej co najmniej zakres potwierdzanych danych i warunki techniczne ich potwierdzania.

Dane i informacje podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu, udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu.

W przypadku dokonania wpisu do Ewidencji, gdy osoba fizyczna złożyła wniosek o wpis z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej, wpis do Ewidencji nie jest udostępniany.

Zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zaświadczenia o wpisie do Ewidencji dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych ewidencyjnych oraz danych informacyjnych wpisywanych i udostępnianych przez ewidencję, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego Ewidencji i dostępne są dla każdego zainteresowanego.

Natomiast zaświadczenia o wpisie Ewidencji dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych ewidencyjnych oraz danych informacyjnych bez ograniczeń w zakresie ich udostępniania mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i mogą je uzyskać jedynie przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione.

Ponadto przedsiębiorca może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki o potwierdzenie wydruku z systemu teleinformatycznego Ewidencji celem poświadczenia przez apostille. Potwierdzenie, o którym mowa, nie podlega opłacie skarbowej.

Do zaświadczeń o wpisie do Ewidencji nie stosuje się przepisów działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do Ewidencji.

Informacje sms z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Warto też wiedzieć, że: w przypadku, gdy we wpisie do Ewidencji podano numer telefonu w ramach danych kontaktowych, Ewidencja może przesyłać określone informacje zawarte we wpisie przedsiębiorcy w Ewidencji oraz udostępniane przez Ewidencję na wskazany numer telefonu za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej. Informacje te mogą dotyczyć w szczególności:

 • daty upływu okresu zawieszenia, jeżeli został przez przedsiębiorcę wskazany;
 • wpisania informacji o zakazie prowadzenia działalności;
 • sprostowania wpisu w Ewidencji przedsiębiorcy;
 • wpisania informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Ewidencji;
 • udostępnienia w Ewidencji informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia;
 • udostępnienia w Ewidencji informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

Podstawa:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz.647).

Stan prawny na dzień 13 lipca 2018 r.

Joanna  Mucha – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA