Strona główna Aktualności Co to jest CEIDG – jakie informacje podlegają wpisowi do tego rejestru...

Co to jest CEIDG – jakie informacje podlegają wpisowi do tego rejestru (1)

3548
PODZIEL SIĘ
CEIDG Lexagit.pl porady prawne online

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG jest publicznym rejestrem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji zostały uregulowane w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz.647).

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (dalej: Ewidencja), prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Co należy do zadań CEIDG

Do zadań Ewidencji należy:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
 • udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do Ewidencji oraz w informacjach i danych udostępnianych w Ewidencji, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 • udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Domniemywa się, że dane wpisane do Ewidencji są prawdziwe.

Osoba fizyczna wpisana do Ewidencji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Ewidencji w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do Ewidencji nie ponosi odpowiedzialności.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – jakie dane podlegają wpisowi?

Centralna Ewidencja gromadzi dane ewidencyjne oraz dane informacyjne.

W zakresie danych ewidencyjnych wpisowi podlegają następujące dane:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
 • adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

Ważne:

Przedsiębiorca wpisany do Ewidencji jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.

 • inne niż dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do Ewidencji;
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Natomiast w zakresie danych informacyjnych wpisowi podlegają następujące dane:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;
 • dane innego, niż kurator, opiekun lub syndyk , przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do Ewidencja;
 • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z Ewidencji;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;
 • informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
 • informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;
 • informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;
 • informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do Ewidencji.

Dane kuratora, opiekuna i syndyka oraz dane zarządcy lub nadzorcy ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, obejmują jego imię i nazwisko oraz numer PESEL, informację o obywatelstwie, adres do doręczeń lub inne dane kontaktowe, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada.

W kolejnych artykułach z tego cyklu jeszcze więcej informacji na temat zasad funkcjonowania CEIDG.

Stan prawny na dzień 11 lipca 2018 r.

Joanna  Mucha – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA