Strona główna Aktualności Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – wpis do Ewidencji na...

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – wpis do Ewidencji na wniosek, czy z urzędu? (5)

719
PODZIEL SIĘ
wpis do Ewidencji LEXAGIT.PL porady prawne online

Wniosek o wpis do Ewidencji

Wpis do Ewidencji polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych podlegających wpisowi. Wpis do Ewidencji jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Ewidencji, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis, o ile wniosek jest poprawny.

Wnioskiem poprawnym jest wniosek, który:

 • zawiera dane podlegające wpisowi,
 • zawiera dane podlegające wpisowi zgodne z przepisami prawa
 • dotyczy działalności objętej przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
 • został złożony przez osobę, wobec której nie orzeczono prawomocnie zakazu prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej,
 • nie dotyczy osoby już wpisanej do Ewidencji,
 • został podpisany przez wnioskodawcę lub
 • został złożony przez osobę uprawnioną, w tym osobę zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie posiada prawa wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.

Wraz z wnioskiem o wpis do Ewidencji, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenia o:

 • podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, zakazem wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi, zakazem prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lubz opieką nad nimi,wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy;
 • posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do Ewidencji.

Wniosek wraz, z którym nie złożono wyżej wymienionych oświadczeń jest wnioskiem niepoprawnym.

Oświadczenia, o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Integralną częścią wniosku o wpis jest żądanie:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo
 • zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do wniosku o wpis przedsiębiorca może także dołączyć:

 • w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
  • zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa powyżej,
  • zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa powyżej,
 • zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;
 • żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;
 • żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;
 • żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wpis do Ewidencji z urzędu

Wpis do Ewidencji jest zasadniczo dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

Wpisem do Ewidencji jest również wykreślenie przedsiębiorcy albo zmiana wpisu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647).

Stan prawny na dzień 27 lipca 2018 r.

Joanna Mucha – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA