Strona główna Ogólna Podatek tylko od wartości czynszu najmu, opłaty eksploatacyjne nie stanowią przychodu do...

Podatek tylko od wartości czynszu najmu, opłaty eksploatacyjne nie stanowią przychodu do opodatkowania

1134
PODZIEL SIĘ

Jedną z możliwych form opodatkowania przychodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego czy użytkowego jest opodatkowanie na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r.). Jak wskazuje tytuł przedmiotowej ustawy opodatkowaniu podlega w tych przypadkach wyłącznie przychód uzyskiwany przez podatnika – bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z treścią art. 2 ust, 1a w/w ustawy Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Dla korzystania z takiej możliwości opodatkowania przychodów z najmu konieczne jest zatem, aby umowy najmu nie były zawierane przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (wynajem prywatny). Wówczas opodatkowaniu ryczałtem podlegają otrzymane lub podstawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Opodatkowanie odnosi się zatem generalnie do kwot faktycznie wpłaconych do rąk wynajmującego lub na jego rachunek bankowy lub przekazanych mu np. w formie rzeczowej. Stawka podatku to 8,5% liczone od otrzymanego przychodu.

Ale obok czynszu najmu należnego wynajmującemu, umowy najmu określają także zwykle obowiązki najemcy w zakresie regulowania opłat eksploatacyjnych typu woda, energia elektryczna, gaz, czy też opłat za lokal na rzecz np. wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku, w którym zgodnie z postanowieniami umowy najmu kwoty te wpłacane były także na rachunek bankowy lub do rak wynajmującego, który następnie sam regulował w/w płatności mogła pojawić się wątpliwość, czy kwoty te nie stanowią dla niego przychodu do opodatkowania.

Taką sprawą zajmował się ostatnio Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 4 lipca 2014 r. sygn. ITPB1/415-438/14/KK. W interpretacji tej organ zasadnie jednak stwierdził, że „w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego uznać należy, że jedynie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawczyni jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast należności z tytułu opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu, do których ponoszenia zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawczyni. W zakresie uiszczania opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu Wnioskodawczyni pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a administratorem budynku. W związku z tym opłaty te nie będą stanowić dla Wnioskodawczyni przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowaniu podlega jedynie ustalona w umowie najmu kwota czynszu, jako wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawczynię za oddanie przedmiotu najmu w używanie”.

Stanowisko to uznać należy za poprawne. Wynajmujący – uzyskując od najemcy wpłatę obejmującą rozliczenie kosztów eksploatacyjnych (najkorzystniej w formie dodatkowego przelewu bankowego), nie otrzymuje przecież żadnego przychodu – przysporzenia majątkowego – skoro niezwłocznie musi przekazać otrzymane środki pieniężne na rachunek np. dostawców mediów, wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej. Działa on tutaj faktycznie jedynie jako pośrednik w regulowaniu tych płatności bez zwiększenia swojego stanu majątkowego.

GM.