Strona główna Ogólna Organ właścicielski spółki

Organ właścicielski spółki

1596
PODZIEL SIĘ

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki. W jego skład wchodzą wszyscy wspólnicy spółki, zbiera się ono w porządku zgromadzeń zwyczajnych i na zgromadzeniach nadzwyczajnych. Zwyczajne Zgromadzenie wspólników powinno być zwoływane przez zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, zwołane w inny przewidziany prawem sposób są zgromadzeniami nadzwyczajnymi. Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników możliwe jest w sytuacji, gdy wspólnicy reprezentujący 10% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez zarząd spółki a jeżeli to nie nastąpi, zgromadzenie wspólników może być zwołane przez sąd rejestrowy. Na zgromadzeniach rozpatruje się sprawy uprzednio wskazane w zawiadomieniach o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki dzieje się tak w związku z możliwością odbycia ważnego zgromadzenia wspólników w sytuacji, gdy nie wszyscy wspólnicy są obecni lub reprezentowani. Udział wspólnika w walnym zgromadzeniu stanowi prawo a nie obowiązek wspólnika. Działania tego organu odbywają się poprzez wydawanie uchwał podejmowanych odpowiednią większością głosów zależnie od przedmiotu sprawy na zasadach ogólnych lub przewidzianych umową spółki.

Zgromadzenie wspólników jako organ właścicielski jest najwyższym organem spółki, decyduje ono o najważniejszych zagadnieniach dotyczących działalności spółki. Decyzjami zastrzeżonymi do wyłącznej właściwości zgromadzenia wspólników są umorzenie udziału, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, udzielanie absolutorium członkom zarządu za ubiegły rok obrotowy, postanowienia dotyczące naprawienia szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim prawa rzeczowego, zwrot dopłat wspólników, decyzję o dalszym działaniu spółki jeżeli straty spółki przewyższają kapitał zapasowy i rezerwowy oraz połowę kapitału zakładowego.
Możliwe jest ponadto przyznanie w umowie spółki temu organowi innych kompetencji w szczególności wyrażanie zgody na działania zarządu lub na przystąpienie do spółki wspólnika.