Strona główna Ogólna Organ nadzorczy i wykonawczy spółki z o.o.

Organ nadzorczy i wykonawczy spółki z o.o.

2941
PODZIEL SIĘ

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest ustanowienie organów nadzorczych. Mają one odmiennie od regulacji dotyczącej spółki akcyjnej przeważnie charakter fakultatywny, tylko w wyjątkowej określonej przepisem sytuacji jest to organ obowiązkowy. Możliwe jest powołanie dwóch rodzajów organów, których zadaniem będzie kontrola działalności spółki. Podział dokonany jest ze względu na kryterium czasu w jakim organ prowadzi działalność.

W przypadku, gdy statut spółki przewiduje powołanie organu działającego w sposób permanentny, powołuje się w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Radę Nadzorczą, jeżeli organ powołany przez wspólników do wykonywania nadzoru działa tylko w określonym czasie to jest to komisja rewizyjna.
Rada Nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z treścią art. 213 § 2 k. s. h. jest organem obligatoryjnym. Warunkami decydującymi o konieczności powołania przez spółkę tego organu są niezależne od siebie sytuacje, gdy spółka ma więcej niż 25 wspólników lub kapitał zakładowy spółki przekracza 500 000 zł. Należy w tym miejscu zauważyć, że spółki spełniające powyższe warunki są w istotny sposób podobne do spółek akcyjnych i w związku z powyższym za słuszne należy uznać postanowienie przez ustawodawcę o konieczności powołania organu posiadającego kompetencje nadzorcze.

Jeżeli organ nadzorczy ma charakter fakultatywny, musi być przewidziany w umowie spółki wraz z podaniem imion i nazwisk członków organu w rejestrze. Powołanie organu nadzorczego wymaga zmiany umowy spółki, podobnie w przypadku powołania drugiego organu nadzoru w spółce. Organ nadzoru zawsze ma charakter kolegialny w odróżnieniu od zarządu, który może być jednoosobowy.
W skład organu mogą wchodzić wspólnicy i osoby trzecie, osoby fizyczne z pełną zdolnością do czynności prawnych. Jeżeli umową spółki nie postanowiono inaczej to członków organów nadzorczych powołują i odwołują wspólnicy spółki. Można ustalić dodatkowe kryteria dla członków zarządu.
Zasadą jest możliwość odwołania i powoływania członków organów nadzoru w każdym czasie. Nie można zgodnie z treścią artykułu 217 kodeksu spółek handlowych ograniczyć odwołalności członków organu nadzoru. Dopuszczalne jest natomiast ustanowienie kadencji członków organu jednej dla wszystkich lub odrębnej dla każdego członka.
Z mocy ustawy Radzie Nadzorczej przyporządkowano kompetencje o charakterze nadzorczym. Są to nadzór nad działalnością spółki, ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych, prawo do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników. Rada Nadzorcza reprezentuje spółkę w kontaktach z członkami zarządu. Potwierdzenie ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności. Czynność prawna bez zgody organu jest nieważna. Możliwe jest przyznanie organowi kontrolnemu dodatkowych kompetencji na podstawie umowy spółki. Innym możliwym do ustanowienia ciałem w spółce jest Komisja Rewizyjna. Jest to organ prowadzący okresowy nadzór nad działalnością spółki, którego zasadniczą kompetencją jest badanie złożonego przez zarząd sprawozdania z działalności spółki.

Organ wykonawczy spółki

Zarząd jest organem wykonawczym spółki, reprezentuje spółkę i zarządza spółką co jest prowadzeniem spraw spółki. 204 k. s. h. Prowadząc sprawy spółki zarząd podejmuje decyzje nie zastrzeżone innym organom spółki przez umowę, przepisy prawa lub uchwałę wspólników. W związku z tym wyprowadza się domniemanie dotyczące kompetencji w spółce na rzecz zarządu spółki. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Do zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników spółki lub inne. (201 § 3 kodeksu spółek handlowych). Udział w zarządzie może być prawem lub obowiązkiem wspólnika. W przypadku obowiązku należy go zawrzeć w umowie spółki pod rygorem bezskuteczności wobec spółki 159 k. s. h. Zarząd musi być powołany przed zgłoszeniem spółki do rejestracji. Udział w zarządzie może być prawem lub obowiązkiem wspólnika. W przypadku obowiązku należy go zawrzeć w umowie spółki pod rygorem bezskuteczności wobec spółki 159 k. s. h. Umowa spółki może określać ilość członków zarządu, sposób ich powoływania, przez radę nadzorczą, grupę wspólników, osobę trzecią, a nawet możliwe jest by w skład zarządu wchodzili wszyscy wspólnicy. Członek zarządu może być powołany na określoną kadencję lub na czas nieoznaczony. Członkowie zarządu mogą być powołani na taką samą kadencję. Zakazy co do kadencji członka zarządu muszą być zawarte w umowie spółki. Zasadą jest, że członek zarządu może być w każdej chwili odwołany, chyba że umowa spółki zawiera w tym zakresie ograniczenia lub wyłączenie możliwości odwołania członka zarządu. Jeżeli umowa spółki nie mówi o zarządzie to decyzje w tym zakresie podejmuje zgromadzenie wspólników. Umowa spółki stanowi o sposobie działania zarządu, możliwe jest ustanowienie funkcji prezesa zarządu spółki, zastępców prezesa, rozkład głosów niezbędny do pojęcia decyzji w sprawach zwykłych lub w ramach określonej kategorii spraw. Członkowie zarządu mogą ponosić w związku z pełnionymi przez siebie funkcjami odpowiedzialność cywilną i karną.

Organy spółki zajmują się zarówno prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentacją w kontaktach z innymi podmiotami. Podział kompetencji pomiędzy organami spółki stanowi
logiczny rezultat wzajemnej zależności pomiędzy organami spółki. Wzajemna zależność oznacza, że organy spółki powinny współpracować na rzecz rozwoju spółki w ramach kompetencji przyznanych im przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz statut spółki.