Strona główna Ogólna Obowiązki nauczycieli akademickich zweryfikowane przez TK

Obowiązki nauczycieli akademickich zweryfikowane przez TK

837
PODZIEL SIĘ

W wyroku z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt K 27/07, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął w przedmiocie zgodności z Konstytucją szeregu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, regulujących obowiązki nauczycieli akademickich oraz kompetencje związków zawodowych dotyczące ochrony pracowników zatrudnionych w uczelniach. Do Trybunału zaskarżone zostały unormowania:

1)przyznające uczelni swobodę w zakresie nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim na podstawie mianowania albo umowy o pracę (art. 118 ust. 1 zd. pierwsze u.p.s.w.) oraz w zakresie ustalenia okresu zatrudnienia asystenta niebędącego doktorem i adiunkta niebędącego doktorem habilitowanym (art. 120 u.p.s.w.),

2)ograniczające możliwość prowadzania przez nauczycieli akademickich działalności gospodarczej oraz podejmowania przez nich dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 124 pkt 4, art. 129 ust. 1 i 6 u.p.s.w.),

3)wykluczające udział związków zawodowych w procesie nadawania czy uchwalania statutu uczelni niepublicznej (art. 58 ust. 1 u.p.s.w.).

Polski sąd konstytucyjny w zasadzie nie przychylił się do przedstawionej przez wnioskodawcę argumentacji przemawiającej za uznaniem powołanych przepisów za niezgodne z ustawą zasadniczą. Zauważył, iż z jednej strony zasada autonomii szkół wyższych (art. 70 ust. 5 Konstytucji) uzasadnia przyznanie uczelniom znacznej swobody w kształtowaniu polityki kadrowej, z drugiej zaś – wzgląd na prawidłową realizację prawa do nauki (art. 70 ust. 1 Konstytucji) usprawiedliwia wprowadzenie w odniesieniu do nauczycieli akademickich ograniczeń wolności pracy i wolności działalności gospodarczej. Jedynie w przypadku pominięcia wymogu uzyskania opinii związków zawodowych przy wprowadzaniu zmian do statutu uczelni niepublicznej TK dopatrzył się naruszenia ustawy zasadniczej, a mianowicie jej art. 59 ust. 2, który gwarantuje szeroko rozumiane prawo do prowadzenia rokowań z pracodawcą.

Autor: Mikołaj Hermann, prawnik