Strona główna Ogólna Nowelizacja K.s.h. zmieni działalność spółek publicznych

Nowelizacja K.s.h. zmieni działalność spółek publicznych

787
PODZIEL SIĘ

Już 3 sierpnia 2009 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w zakresie ułatwienia akcjonariuszom spółek publicznych wykonywania praw korporacyjnych, aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w spółkach oraz określenia zasad zwoływania walnych zgromadzeń. Konieczność nowelizacji wynika przede wszystkim z postępującej integracji gospodarczej i politycznej krajów UE, na skutek której do inwestorów zagranicznych coraz częściej trafiają akcje spółek publicznych.

Choć obowiązujące od sierpnia regulacje K.s.h. w głównej mierze dotyczą spółek publicznych, to wpłyną one na działalność wszystkich podmiotów akcyjnych. „Nowelizacja kodeksu przyniesie przede wszystkim wzmocnienie pozycji drobnych inwestorów poprzez ich udział w najważniejszych decyzjach Spółki” – mówi Mec. Justyna Olejnik-Roszkowska z kancelarii prawnej LSJ. Poprzez obniżenie progu udziału w kapitale zakładowym z 1/10 do 1/20 rozszerzono grupę akcjonariuszy mniejszościowych, którym przysługują określone uprawnienia. Jest to m.in. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku jego obrad określonych spraw oraz prawo przedstawiania spółce przed terminem walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw już wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku.

Znowelizowane przepisy przyczynią się ponadto do zwiększenia kontroli nad działalnością zarządów spółek akcyjnych, zarówno ze strony rad nadzorczych, jak i samych akcjonariuszy. „Do tej pory prawo do zwołania walnego zgromadzenia przysługiwało jedynie zarządowi spółek. Po wprowadzeniu powyższych zmian prawo do zwoływania nadzwyczajnych walnych zgromadzeń otrzymają również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę wszystkich głosów” – wyjaśnia Mec. Justyna Olejnik-Roszkowska. Dotychczas akcjonariusze mogli jedynie żądać od zarządu zwołania walnego zgromadzenia. Nowelizacja pozwoli również na samodzielne zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez radę nadzorczą. „Spowoduje to wzmocnienie pozycji rad w stosunku do zarządów, które czasami unikały zwoływania walnych zgromadzeń na wniosek rady, zwłaszcza gdy w porządku obrad były przewidziane punkty dotyczące zmian w składzie zarządów” – podsumowuje Mec. Justyna Olejnik-Roszkowska.

Obowiązujące od sierpnia regulacje przyniosą ponadto duże ułatwienia dla wszystkich akcjonariuszy, którzy będą mogli uczestniczyć w zgromadzeniach oraz głosować w ich trakcie przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Zmiany te oszczędzą czas i koszty przedsiębiorców. To rozwiązanie ma również stanowić zachętę do czynnego uczestniczenia w zgromadzeniach spółek.

Autorem komentarza jest Justyna Olejnik-Roszkowska, adwokat z LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska