Strona główna Prawo cywilne Na czym polega umowa kontraktacji i kogo wiąże?

Na czym polega umowa kontraktacji i kogo wiąże?

1251
PODZIEL SIĘ

Umowa kontraktacji była szczególnie popularna w poprzednim ustroju RP. Jednakże, z biegiem czasu także nie straciła na użyteczności. Również dziś jest wykorzystywana dla zabezpieczenia dostaw produktów rolnych. Umowa kontraktacji należy do umów nazwanych, a jej podstawowe elementy reguluje Kodeks Cywilny.

Umowa kontraktacji – kto ją zawiera?

Umowa kontraktacji zawierana jest między dwoma stronami: producentem rolnym oraz kontraktującym. Każda z nich ma pewne obowiązki.

Producent zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia wyznaczonej w umowie ilości produktu danego rodzaju. Umowa może zastrzegać, że plony mają być zebrane np. z konkretnego obszaru. Ponadto, pod pojęciem „producenta” może się kryć więcej osób. Sytuacja taka występuje np. wtedy, gdy kilka osób wspólnie prowadzi gospodarstwo. Wówczas umowa kontrakcji może być zawarta przez jedna z tych osób, a pozostałe odpowiadają solidarnie za poczynione zobowiązania.

Natomiast kontraktujący zobowiązuje się do odbioru umówionych produktów w danym czasie po umówionej cenie. Jeżeli umowa zawierała zapisy dotyczące dodatkowych świadczeń (np. premia, pomoc agrotechniczna), wówczas również musi je spełnić. Równocześnie kontraktującemu przysługuje prawo do kontrolowania postęp wykonywania umowy.

Obecnie umowa kontraktacji powinna być stworzona na piśmie w celach dowodowych. Oznacza to, iż w przypadku gdy umowa została zawarta ustnie, a doszło do konfliktu między stronami, to dowody pochodzące z zeznań storn lub świadków będą miały ograniczone znaczenie. Przed nowelizacją ustawy umowa ta musiała być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

A co się dzieje, gdy producent nie może dostarczyć przedmiotu umowy?

Wówczas zobowiązany jest do zwrotu wszystkich pobranych zaliczek oraz kredytów bankowych. Producent może zwrócić jedynie część pobranych zaliczek i kredytów pod warunkiem, że umowa przewiduje takie złagodzone rozwiązanie.

Jednakże z tego rozwiązania może skorzystać jedynie wtedy, gdy żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności za ten stan rzeczy. Ponadto producent jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania kontraktującego, iż z przyczyn od niego niezależnych nie będzie w stanie wywiązać się terminowo z umowy. Jeżeli tego nie zrobi, nie może skorzystać z zapisów umowy przewidujących łagodniejsze skutki prawne w przypadku wystąpienia czynników losowych.

 Umowa kontraktacji – kiedy przedawniają się roszczenia z niej wynikające?

Roszczenia obu stron z tytułu zawartej umowy przedawniają się po upływie dwóch lat. Termin ten liczy się od dnia, w którym zostało spełnione świadczenie lub miało do tego dojść. W przypadku gdy spełnienie świadczenia było rozłożone w czasie, termin ten liczy się od dnia spełnienia ostatniego z nich.

Podsumowując…

Umowa kontraktacji zawierana jest miedzy producentem rolnym a kontraktującym. Opiewa ona na dostarczenie określonego produktu w określonym czasie po określonej cenie. Warto zaznaczyć, iż w przypadku zmian rynkowych żadna ze stron nie może domagać się pokrycia różnicy wynikającej ze zmian koniunkturalnych. Należy pamiętać, aby umowę tę sporządzić na piśmie aby w razie ewentualnych sporów można było przedstawić w sądzie właściwe dowody w sprawie.

PW