Strona główna Prawo gospodarcze Tajemnica przedsiębiorstwa, co to jest i kto jest nią związany?

Tajemnica przedsiębiorstwa, co to jest i kto jest nią związany?

6505
PODZIEL SIĘ

We współczesnym świecie największą wartość ma informacja. To ona stanowi źródło przewagi konkurencyjnej i dlatego jest tak pilnie chroniona. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stoi na straży danych będących własnością danego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą poprzez wprowadzenie pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Tajemnica przedsiębiorstwa – definicja. Czy pojęcie to jest tożsame z informacją poufną?

W życiu gospodarczym pojęcia: „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz „informacje poufne” bardo często używane są zamiennie. Jest to błąd, gdyż oba terminy mają inne pole semantyczne. Informacje poufne są terminem znacznie szerszym niż tajemnica przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż każda tajemnica przedsiębiorstwa jest informacją poufną, ale nie każda informacja poufna jest tajemnicą przedsiębiorstwa. O tej różnicy należy pamiętać.

Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Jak zatem wynika z zacytowanego przepisu, aby dana informacja stała się tajemnicą przedsiębiorstwa muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki:

  1. dana informacja (technologiczna, organizacyjna, inna) nie została podana do wiadomości publicznej.
  2. informacja posiada wartość gospodarczą.
  3. przedsiębiorca dokonał starań mających na celu zachowanie poufności tej informacji.

Z polskiego orzecznictwa sądowego wynika przy tym, że aby można było mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa – wszystkie wyżej opisane warunki muszą być spełnione łącznie. Jeżeli choćby jeden element definicji nie zostanie spełniony, wówczas informacja nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa i może być wykorzystana przez osoby trzecie.

Co jeszcze należy wiedzieć o tajemnicy przedsiębiorstwa?

Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje, które mogą (ale nie muszą) być zapisane na jakimkolwiek nośniku (papier, CD, przenośna pamięć itp.). Ustawa o nieuczciwej konkurencji wymienia tylko niektóre z informacji, które mogą stać się tajemnicą bankową. Oznacza to, iż katalog ten jest otwarty, a przedmiotem tajemnicy przedsiębiorstwa mogą zostać objęte także nie wspomniane w ustawie informacje. Ponadto dana informacja musi mieć wartość gospodarczą, która daje przewagę konkurencyjną.

Informacja będąca przedmiotem tajemnicy nie może być powszechnie znana lub łatwo dostępna. Oznacza to, iż wiedzą o niej jedynie nieliczne osoby. Wyjątek stanowi szczególny zestaw informacji powszechnie dostępnych, które w danej konfiguracji stanowią zbiór indywidualny i niepowtarzalny. Takim zestawem może być np. lista kontrahentów będąca zbiorem informacji dostępnych w Internecie.

Chcąc objąć daną informację tajemnicą należy poczynić ku temu niezbędne kroki. Przykładowo, dostęp do pewnych danych mogą uzyskać jedynie pracownicy posiadający odpowiednie hasło.

Jakie obowiązki ciążą na pracowniku z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa?

Przede wszystkim pracownik jest zobowiązany do zachowania poufności danych posiadających kluczową wartość dla pracodawcy. Obowiązek ten wypływa z ustawy i jest immamentną częścią każdej umowy o pracę. Zatem, pracownik co do zasady powinien chronić wszelkie dane, do których ma dostęp – zarówno te objęte tajemnicą przedsiębiorstwa jak i te, które nią nie są objęte, a ich ujawnienie przyniosłoby szkodę pracodawcy. Złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje w momencie, gdy informacje zostaną przekazane osobie trzeciej (np. konkurencji) lub gdy informacja zostanie przekazana innemu pracownikowi, który nie jest uprawniony do jej posiadania. O skutkach prawnych złamania tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników pisaliśmy w jednym z artykułów umieszczonych na portalu.

Podsumowując

Nie należy utożsamiać pojęć „tajemnica przedsiębiorstwa” i „informacje poufne”. Aby dana informacja poufna stała się tajemnicą przedsiębiorstwa muszą być spełnione równocześnie wszystkie trzy przesłanki wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Należy także pamiętać, iż każdy pracownik, nawet po ustaniu stosunku pracy, jest zobowiązany do zachowania danych stanowiących szczególną wartość dla pracodawcy.

 PW