Strona główna Aktualności Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa 2019 – ile...

Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa 2019 – ile wyniesie

1716
PODZIEL SIĘ
minimalna stawka godzinowa LEXAGIT.PL porady prawne online

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wzrośnie płaca minimalna. Inna będzie także minimalna stawka godzinowa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Zgodnie z dyspozycją art. 10 par. 2 Kodeksu pracy „Państwo określa minimalną wysokość  wynagrodzenia za pracę”. Minimalne wynagrodzenie za pracę jest to ustalone na najniższym poziomie miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę świadczoną na umowę o pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wówczas wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pełnego wymiaru czasu pracy ( art.6 ust. 1 Ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2017 r. poz. 847)

Minimalna stawka godzinowa

 „Minimalna stawka godzinowa”  jest to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia (art. 734 K.c.) lub świadczenia usług   (art. 750 K.c). Powinna być ona ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Co istotne, stosowanie minimalnej stawki godzinowej nie dotyczy umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi (np. umowa o opiekę nad dzieckiem ).

Ustalanie wysokości płacy minimalnej

Płaca minimalna ustalana jest na podstawie art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę do dnia 15. września każdego roku na rok następny.

Jest ona corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W  terminie do dnia 15. czerwca każdego roku, Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia i  minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Jeżeli zostanie uzgodniona jej wysokość oraz minimalna stawka godzinowa, wtedy  Prezes Rady Ministrów wydaje obwieszczenie. W przeciwnym razie rząd wydaje stosowne rozporządzenie.

Sprawdź:

Nowa propozycja płacy minimalnej 2019 będzie negocjowanahttps://lexagit.pl/nowa-propozycja-placy-minimalnej-2019-bedzie-negocjowana/

Rozporządzenie Rady Ministrów

W dniu 11 września 2018 r. Rada Ministrów wydała Rozporządzenie  w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw  z 2018 r. pod pozycją 1794. Z jego treści wynika, że od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się:

1)   minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.250 zł,

2)    minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.

Podane kwoty są wartościami brutto.

Ważne!

Z art. 6 ust. 5 ustawy przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1)  nagrody jubileuszowej,

2)  odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

3)  wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

4)  dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

 „Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników)” – podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Podwyższenie niektórych świadczeń

Wraz z podwyższeniem płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie m.in.

  • kwota wolna od zajęcia komorniczego,
  • kwota wolna od innych potrąceń,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie za czas przestoju,
  • odprawa przy zwolnieniu grupowym,
  • odszkodowanie za mobbing i dyskryminację,
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,
  • preferencyjna składka ZUS opłacana przez przedsiębiorców, a także
  • minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia lub świadczenia usług.

Ważne!

Podwyżka płacy minimalnej nie skutkuje weryfikacją przyznanego świadczenia 500 +

Podstawa prawna:

– art. 1 pkt 1a), art. 2 , art. 6 ust.1 i ust.  5, art. 8 ust. 1, art. 8a Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017.  847)

Źródło:

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018.1794)

–  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

–  Kancelaria  Prezesa Rady Ministrów

Stan prawny na 5 października 2018 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.

 

.