Strona główna Aktualności Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym – wzór...

Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym – wzór z komentarzem

1842
PODZIEL SIĘ
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Lexagit.pl porady prawne online

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym poniżej wzór wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym z objaśnieniem. Stan faktyczny jest fikcyjny i został ustalony na potrzeby niniejszego wzoru.

.………., dnia  ……. 2018 r.       

Sąd Rejonowy

Wydział  I Cywilny

………………………………..

00 – 000 ……………………….

Wnioskodawca:

……………………………………..……..
(imię i nazwisko)

……………………………………..……..
(PESEL)

……………………………………………
(adres dla korespondencji)

Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym

Wnoszę o  zwolnienie mnie w całości od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym. Postępowanie to będzie dotyczyć odłączenia działki ewidencyjnej nr ……………. o powierzchni …………… ha z Księgi wieczystej o numerze ………………. , którą prowadzi Sąd Rejonowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w ……………………….  i założenie dla niej nowej Księgi. Z powodu trudnej sytuacji finansowej nie jestem w stanie  ponieść kosztów niniejszego postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i uczącego się mojego niepełnosprawnego dziecka

Uzasadnienie

W dniu ………… r. na mocy wyroku Sądu Rejonowego w ………………….. w sprawie o sygn. akt ……………… mam przyznaną 1 działkę  ewidencyjną o nr ……….  i pow. ……… ha wpisaną w Księdze Wieczystej Nieruchomość gruntowa nr ……………………. prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w …………………… . Chcę odłączyć tę działkę od niniejszej Księgi i założyć dla niej nową Księgę.

Jestem rozwiedziona od 5 lat. Wychowuje niepełnosprawnego syna w wieku 17 lat. Syn ma przyznane alimenty od ojca w wysokości 400 (słownie: czterysta złotych ) miesięcznie. Alimenty mam przekazywane przez komornika Sądu Rejonowego w ………………. na mój rachunek bankowy.  Utrzymuję się z emerytury w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) zł brutto. Nie mam samochodu, oszczędności oraz lokat bankowych.

Ze środków, które posiadam opłacam dostawę energii elektrycznej w wysokości ………. (słownie: ………………..) zł miesięcznie, zakup opału w kwocie …………… (słownie: ………………….) zł, opłata za wodę – …………..(słownie: ………………) zł miesięcznie. Na lekarstwa dla syna oraz na dojazd na rehabilitacje przeznaczam około …………… (słownie: ……………….) zł miesięcznie. Pozostałe środki przeznaczam na nasze utrzymanie oraz edukację syna.

Dowody:

 • potwierdzony notarialnie odpis wyroku Sądu Rejonowego w ………….. z dnia ……… r. w sprawie ……………,
 • potwierdzona notarialnie kserokopia wyroku rozwodowego z dnia ………. r. sygn. akt……..,
 • decyzja ZUS Oddz. w ……………… w sprawie emerytury,
 • kserokopie odcinków  za opłatę dostawy energii elektrycznej i zakup opału,
 • potwierdzona notarialnie kserokopia wyroku alimentacyjnego z dnia ………. r. ,
 • zaświadczenie od komornika o prowadzonym postępowaniu alimentacyjnym.

Załączam wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wobec przedstawionego stanu faktycznego powyższy wniosek jest uzasadniony.

………………………………………. (podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

– wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania,

– dowody wymienione we wniosku.

 

Komentarz

1.Zgodnie z  art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn: Dz.U. 2018.300) sąd może zwolnić stronę od kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym. Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.

2. W tym celu wnioskodawca składa do sądu rejonowego, wydział cywilny wniosek w którym oświadcza, że nie jest w stanie ponieść tychże kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku dołącza oświadczenie obejmujące szczegółowe dane ostanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Jest ono dostępne w biurze podawczym sądu oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym.

3. Niniejszy wniosek powinien zawierać:

 • miejscowość i datę jego sporządzenia,
 • nazwę i adres sądu do którego wniosek jest kierowany,
 • oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres),
 • tytuł wniosku,
 • petitum wniosku (treść żądania wnioskodawcy),
 • uzasadnienie wniosku ze wskazaniem dowodów,
 • własnoręczny podpis wnioskodawcy,
 • załączniki tj. zaświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach i źródłach utrzymania oraz dowody na okoliczności podane we wniosku.

4. Wniosek jest wolny od opłaty sądowej.

Stan prawny na 2 października 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu