Strona główna Aktualności Zwrot akcyzy tylko do 31 sierpnia

Zwrot akcyzy tylko do 31 sierpnia

934
PODZIEL SIĘ

Producenci rolni mają możliwość wnioskowania o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego kupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej. Tego typu zwrot należy się producentom rolnym korzystającym z oleju napędowego oznaczonego kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91. Uprawnienie takie przysługuje za zakup oleju w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2016 r.

Producent rolny, czyli osoba będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego oblicza jako iloczyn ilości kupionego oleju napędowego, który wynika z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

Należy pamiętać, że suma zwrotu nie może przekroczyć rocznego limitu ustalanego jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, które są w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego i zostały wskazane w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku. W 2016 roku ustalono, że stawka zwrotu  akcyzy wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Uzyskanie zwrotu akcyzy wymaga złożenia wniosku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, które znajdują się w posiadaniu producenta rolnego. W przypadku, gdy grunty znajdują się na terenie różnych gmin istnieje potrzeba złożenia osobnych wniosków do każdego z organów właściwych ze względu na położenie gruntu, co zostało potwierdzone w wyroku z 11 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Sz 228/13) wydanego przez WSA w Szczecinie.

Wnioski składa się poprzez urzędowe wzory formularza określone przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 789). Jako załączniki dołączyć należy faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Przede wszystkim  należy pamiętać o przestrzeganiu terminu złożenia wniosku o zwrot akcyzy, czyli do 31 sierpnia 2016 roku.

 

WW.