Strona główna Podatki Jaki VAT od dostawy gruntu niezabudowanego

Jaki VAT od dostawy gruntu niezabudowanego

1433
PODZIEL SIĘ

Podatnik podatku VAT dokonując dostawy gruntu niezabudowanego może mieć wątpliwość czy taka dostawa powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT czy też jest zwolniona od VAT i jakie czynniki o tym decydują.

O gruntach niezabudowanych mówi generalnie art. 43 ust. 1 pkt. 9) ustawy o VAT który stanowi, że zwalnia się od podatku od towarów i usług „9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

Generalnie zatem jeśli przedmiotem np. sprzedaży czy aportu (wkładu niepieniężnego) do innego podmiotu jest nieruchomość bez budynków czy budowli (niezabudowana) to jej dostawa powinna zwolniona od podatku.

Pamiętać jednakże należy o pozostałej części analizowanego przepisu, który zwalnia takie niezabudowane grunty od VAT, ale tylko jeśli nie są to tereny budowlane.

Tutaj z kolei należy sięgnąć do definicji zawartej w art. 2 pkt. 33) Ustawy o VAT obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2013 r. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się: „grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Łączna analiza podanych przepisów prowadzi zatem do wniosku, że zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt. 9) Ustawy o VAT ma zastosowanie tylko do takiego terenu niezabudowanego który:

  1. nie został przeznaczony pod zabudowę zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
  2. zaś w przypadku braku Planu – nie została wydana w stosunku do nieruchomości niezabudowanej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Inne okoliczności np. sposób wykorzystania przedmiotowej nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy oznaczenie jej w ewidencji gruntów i budynków czy charakter wynikający z Księgi wieczystej – nie mają znaczenia dla stawki podatku VAT z tytułu dostawy danej Nieruchomości. Decyduje tutaj tylko i wyłącznie przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zaś w przypadku braku Planu – istnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Jeśli grunt jest niezabudowany i brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz brak jest decyzji o warunkach zabudowy – dostawa taka powinna korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9) Ustawy o VAT.

 WW.