Strona główna Ogólna Interpretacja ogólna – opodatkowanie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

Interpretacja ogólna – opodatkowanie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

869
PODZIEL SIĘ

W dniu 11 maja 2012 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych, w której to stwierdził, że: „Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo – akcyjnej akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwał o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 updop oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 updof za miesiąc, w którym go uzyskano. Jeżeli podatnik oprócz ww. przychodu uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przyznana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo – akcyjnej (albo w którym został określony „dzień dywidendy” (znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125).

Interpretacja ogólna stanowi wyraz istniejącego od dłuższego czasu sporu, dotyczącego zasad opodatkowania akcjonariuszy w spółce komandytowo – akcyjnej. Z analizy jej treści wynika, że Minister Finansów przychylił się do poglądu wyrażonego ostatnio przez sądownictwo administracyjne i stwierdził, że dopiero „(…) z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo – akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą – stosownie do art. 5 updop oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 updof – połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 updop oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 updof”.

W zakresie opodatkowania akcjonariuszy spółki komandytowo – akcyjnej, będących osobami prawnymi, interpretacja powiela tezy uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanej w dniu 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt: II FPS 1/11). Natomiast w zakresie akcjonariuszy będących osobami fizycznymi Minister Finansów przyjął interpretację wyrażoną przez większość sądów administracyjnych, w tym w szczególności przez  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie o sygn. I Sa/Kr  69/12 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie o sygn. I Sa/Wr 119/12. W obu przypadkach sądy przychyliły się do stanowiska prezentowanego przez pełnomocnika Skarżących, że przychody akcjonariusza z udziału spółce komandytowo-akcyjnej winny być traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś przychód podatkowy akcjonariusza winien być odnoszony do daty otrzymania kwoty dywidendy.

Wskazać w tym miejscu należy, że WSA w Krakowie jednoznacznie stwierdził, że dochód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w tym podmiocie winien być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust.1 pkt 3 u.p.d.o.f). Dochód taki powstaje najwcześniej w chwili podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za poprzedni rok obrotowy. Wówczas dopiero po stronie akcjonariusza powstaje roszczenie o wypłatę jego dochodu wynikającego z udziału w spółce komandytowowo-akcyjnej w postaci dywidendy, a zatem zasadnie dopiero wtedy można mówić o przychodzie należnym. Faktycznie natomiast obowiązek podatkowy powstanie po stronie akcjonariusza w dacie faktycznego otrzymania dywidendy.

Minister podzielił prezentowaną powyżej argumentację. Na koniec Minister Finansów wskazał, że powyższe zasady należy stosować również w zakresie zaliczek na poczet dywidendy, przyznanych akcjonariuszowi spółki komandytowo – akcyjnej niebędącemu komplementariuszem tej spółki.

Komentarz:

Pamiętać należy, że interpretacje ogólne stanowią instytucję zmierzającą do jednolitego stosowania prawa podatkowego, jednak nie wiążą one ani podatników, ani sądów administracyjnych. Stanowią co najwyżej wskazówkę interpretacyjną dla organów podatkowych, które to powinny się do interpretacji ogólnej zastosować. Tym samym, w wypadku sporu na przedmiotowym tle przed sądem administracyjnym, organy podatkowe interpretujące przepisy odmiennie od Ministra Finansów, powinny wycofać się ze swojego stanowiska

Odnosząc się do samej treści interpretacji oraz orzeczeń sądów administracyjnych, wskazać należy, że kierunek prezentowany w nich oceniać należy zdecydowanie pozytywnie. Potwierdzono w nich w szczególności, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskiwane przez akcjonariusza z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej należy zaliczać do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt. 3) w zw. z art. 5b ust. 2 u.p.d.f., co daje akcjonariuszom – osobom fizycznym wobec braku jakiegokolwiek wyłączenia – prawo wyboru opodatkowania w/w przychodów wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym (19%). Dalszą konsekwencją takiej kwalifikacji w/w dochodów jest uznanie za przychody podatkowe przychodów, którym można przyznać przymiot przychodów należnych, a zatem będących w tej sytuacji pochodną uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej w sprawie podziału zysku. Sama jednak uchwała Walnego Zgromadzenia nie będzie jednak wystarczająca, obowiązek podatkowy pojawi się bowiem  dopiero w dacie otrzymania przez akcjonariusza dywidendy ze spółki, w oparciu o treść art. 14 ust. 1i u.p.d.f.

Doprecyzowanie zasad opodatkowania akcjonariuszy w spółce komandytowej w powiązaniu z niewątpliwymi innymi korzyściami jakie daje ta formuła prowadzenia działalności (np. brak opodatkowania wnoszonych do nich wkładów niepieniężnych, czy faktyczny brak opodatkowania skutków prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej – opodatkowaniu podlegać będzie bowiem tylko komplementariusz od przypisanego mu  w statucie spółki udziału w zysku, czy przesunięcie w czasie opodatkowania akcjonariuszy do czasu wypłaty na ich rzecz wypłaty dywidendy) niewątpliwie winny się przełożyć na wzrost atrakcyjności tego typu spółek jako wehikułów inwestycyjnych, konkurencyjnych nawet wobec konstrukcji  opartych na funduszach inwestycyjnych, zwłaszcza w kontekście zdecydowanie niższych kosztów funkcjonowania spółek komandytowo – akcyjnych.

 Małgorzata Gach – radca prawny, doradca podatkowy

partner kancelarii „GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni” sp.p.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułAkcje
Następny artykułFaktoring przyjazny księgowemu