Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Dopłaty do spółki z o.o. – obowiązki podatkowe

Dopłaty do spółki z o.o. – obowiązki podatkowe

1430
PODZIEL SIĘ

Jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki z o.o. są dopłaty. Podstawy prawne oraz zasady nakładania dopłat opisane zostały m.in. w Słowniku. Dopłaty do spółki z o.o. to jednak nie tylko sposób zasilenia kapitałowego spółki z o.o. ale też określone obowiązki podatkowe.

Wniesienie dopłat – podatek dochodowy od osób prawnych

Dopłaty do spółki z o.o. mają generalnie charakter zwrotny, nie stanowią zatem dla spółki z o.o. do której są wnoszone przychodu do opodatkowania. Stanowi o tym art. 12 ust. 4 pkt. 11) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – „Do przychodów nie zalicza się: 11) dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach – wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy”. Zasadniczo zatem dopłaty nie stanowią przychodu do opodatkowania jeśli realizowane są zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i precyzujących je zapisów umowy spółki z o.o. W przypadku naruszenia powyższych procedur organy podatkowe mogą zmierzać do potraktowania ww. kwoty dopłat jako pożyczki na rzecz spółki lub też w skrajnym przypadku darowizny, ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami.

Zwrot dopłat – podatki dochodowe

Dopłaty do spółki z o.o. mogą być wspólnikom zwracane, w szczególności jeśli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.

Zwracane dopłaty do spółki z o.o. także nie stanowią przychodu do opodatkowania. Wniosek taki wynika z treści art. 12 ust. 4 pkt. 21 u.p.d.p. oraz art. 21 ust. 1 pkt. 51) u.p.d.f. W obu przypadkach nie uznaje się za przychody do opodatkowania „zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia”.

Dopłaty do spółki z o.o. – koszt uzyskania przychodu

W zakresie dopłat jako kosztów uzyskania przychodów ustawodawca podatkowy przesądził tę kwestię niestety na niekorzyść podatników. Zgodnie bowiem z treścią art. 16 ust. 1 pkt. 53) u.p.d.p. „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 53) dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt. 11) oraz ich zwrotu”. Nie jest zatem możliwe przyjęcie, że wpłacona lub też w drugą stronę – zwrócona kwota dopłat stanowić może dla podmiotu koszt uzyskania przychodu.

Pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatnicy decydujący się na zastosowanie instytucji dopłat niejednokrotnie zapominają o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniesienie dopłaty do spółki z o.o. jest traktowane jako zmiana umowy spółki kapitałowej (art. 1 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Podstawą opodatkowania jest kwota dopłat do których uiszczenia zobowiązani zostali wspólnicy, zaś podmiotem zobowiązanym do zapłaty jest spółka, w której podjęta została taka uchwała. Stawka podatku to 0,5% podstawy opodatkowania.

PW