Strona główna Podatki Czy wiesz, że podatek za ciebie może zapłacić także inna osoba

Czy wiesz, że podatek za ciebie może zapłacić także inna osoba

3341
PODZIEL SIĘ

Modyfikację sztywnej dotychczas zasady zgodnie z którą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego zapewniała wyłącznie zapłata podatku przez podatnika, którego podatek ten dotyczył – wprowadziła ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r poz. 1649). Zapłata podatku przez osobę trzecią jest już zatem dopuszczalna prawnie.

Zapłata podatku przez osobę trzecią od 1 stycznia 2016 r.

Ww. ustawa wprowadziła w życie nowy przepis art. 62b Ordynacji Podatkowej.

Zgodnie z tym przepisem:

„§ 1. Zapłata podatku może nastąpić także przez:

1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma
i macochę;

2) aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;

3) inny podmiot, w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-3, przepisy dotyczące zapłaty podatku przez podatnika stosuje się odpowiednio”.

Kto może zatem zapłacić podatek za podatnika

Jak zatem wynika z powołanego przepisu zapłata podatku przez osobę trzecią może się dokonywać następująco:

  • członkowie rodziny podatnika tj. małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha – mogą uregulować podatek przypadający od podatnika bez ograniczenia kwotowego,
  • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – także może zapłacić podatek bez ograniczenia kwotowego,
  • w zakresie innych podmiotów – nie mieszczących się w zakresie podmiotów opisanych powyżej – mogą one uregulować podatek do kwoty 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych).

Oczywista skoro podatek ma być zapłacony za inną osobę – osoba ta oraz rodzaj podatku/okres rozliczeniowy powinny być w tytule przelewu określone, tak aby ostatecznie nie powstała żadna wątpliwość co do osoby podatnika oraz zobowiązania podatkowego regulowanego przez osobę trzecią.

O problemach związanych z zapłatą podatku osoby fizycznej z rachunku bankowego spółki osobowej, której wspólnikiem pozostaje pisaliśmy już wcześniej w artykule poświęconym tej tematyce.

 WW.