Strona główna Podatki Co na fakturze wystawianej przez podatnika VAT w związku z wynajmem lokalu...

Co na fakturze wystawianej przez podatnika VAT w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego poza działalnością gospodarczą

992
PODZIEL SIĘ

Niejednokrotnie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą wpisani do CEIDG uzyskują dochody z wynajmu lokali stających ich majątek osobisty, w tym np. z wynajmu lokali mieszkalnych. W takich sytuacjach pojawić się może problem w jaki sposób faktura dokumentująca tego typu usługę powinna być prawidłowo wystawiona, jeśli przedsiębiorca pozostaje jednoczenie czynnym podatnikiem VAT z tytułu swojej działalności.

Problem taki miał także Wnioskodawca w zakresie jednego z wniosków o wydanie interpretacji podatkowej – chodzi tu o interpretację z dnia 20 października 2014 r., sygn. ITPP3/443-426/14/AT wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Wnioskodawca – zamierzający wynajmować poza prowadzoną działalnością gospodarczą lokale mieszkalne wystąpił o potwierdzenie czy prawidłowy jest jego pogląd zgodnie z którym faktura taka powinna obejmować jego imię i nazwisko oraz adres domowy, „a nie dane dotyczące działalności”.

Organ podatkowy potwierdził zasadność stanowiska podatnika i stwierdził, że „Przytoczony art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie zawęża podawanych na fakturze adresów. Zatem regulacja ta nie precyzuje czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jako adres podatnika w fakturze powinno być wskazane miejsce zamieszkania tej osoby fizycznej, czy też główne miejsce prowadzenia działalności – jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Posługując się jednakże wykładnią systemową i celowościową przyjąć należy, że adres podatnika wykazywany na fakturze musi być zgodny z adresem wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika. W przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie jest miejsce jej zamieszkania, a jednocześnie to główne miejsce prowadzenia działalności zostało wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej, wówczas w fakturze może być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności w miejsce adresu miejsca zamieszkania podatnika”.

Jak zatem wynika z wydanej interpretacji na fakturze VAT dokumentującej ww. czynności wynajmu lokalu mieszkalnego podatnik winien wskazać swoje imię i nazwisko, oraz adres, przy czym w tym ostatnim przypadku może to być adres prywatny lub też adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że dokumentowanie wynajmu lokalu mieszkalnych fakturą zwalnia od konieczności ewidencjonowania usług za pomocą kas rejestrujących.

Obecnie kwestie związane z kasami rejestrującymi, także w kontekście wynajmu regulują postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 9Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

GM.