Strona główna Slider Nowe uprawnienia sądu rejestrowego po dniu 1 stycznia 2015 r.

Nowe uprawnienia sądu rejestrowego po dniu 1 stycznia 2015 r.

1349
PODZIEL SIĘ

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszły w życie regulacje ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2014 r. poz. 1924).

Jedną z istotnych nowości stało się wprowadzenie regulacji dotyczących prowadzenia z urzędu przez sąd rejestrowy postępowania w sprawie rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Ustawodawca przewidział, że postępowanie takie musi być wszczęte w szczególności w zakresie podmiotów, które były przedmiotem postępowania upadłościowego i gdzie np. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania. Obok tego postępowanie tego typu ma się toczyć także w zakresie tych spółek, gdzie pomimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie złożono wymaganego wniosku o wpis lub też nie złożono dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. Z postępowaniem takim powinny się liczyć także i te podmioty, które gdzie pomimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe.

Zgodnie z przepisami Sąd zawiadamia spółkę o wszczęciu postępowania o rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wzywając ją do wykazania, że faktycznie prowadzi ona działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem o skutkach braku odpowiedzi na wezwanie sądu. Jednoczenie sąd ogłasza oficjalnie o wszczęciu takiego postępowania, a ogłoszenie takie – w zakresie spółek bez reprezentacji czy aktualnego adresu siedziby – zastępuje zawiadomienie.  Ogłoszenie takie w zakresie przedsiębiorców oraz podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ogłoszenie musi być zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Możliwie jest nadto ogłoszenie także w prasie czy podanie do publicznej wiadomości w inny wybrany przez sąd sposób.

Bardzo istotna pozostaje przy tym treść tego ogłoszenia. Przepisy precyzują, że ogłoszenie takie musi zawierać:    

1) nazwę sądu rejestrowego prowadzącego postępowanie, nazwę (firmę) podmiotu, numer podmiotu w Rejestrze, ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby oraz informację o celu prowadzonego postępowania;

2) wezwanie skierowane do wszystkich osób, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) pouczenie, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

Dla pozyskania wiedzy na temat faktycznego prowadzenia działalności czy majątku danego podmiotu sąd rejestrowy będzie miał możliwość zwrócenia się do organów podatkowych, organów administracji czy prowadzących określone rejestry.

Dopiero po potwierdzeniu, że podmiot którego dotyczy postępowanie nie prowadzi faktycznej działalności i nie posiada zbywalnego majątku, sąd orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządza wykreślenie podmiotu z KRS. W razie natomiast ustalenia majątku podmiotu, czy prowadzenia przez niego działalności – jak również jeśli wykreśleniu z KRS sprzeciwiałyby się inne okoliczności, a zwłaszcza wzgląd na interesy wierzycieli – wówczas postępowanie takie podlegać będzie umorzeniu.

Co istotne – zgodnie z przepisami ustawy – okoliczność, iż podmiot, którego dotyczy postępowanie zobowiązany jest do zapłaty zobowiązań, które nie zostały pokryte – nie ma znaczenia dla tego postępowania i nie stanowi przeszkody do wykreślenia podmiotu z KRS.

Informacja o wykreśleniu podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest dokonywana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ustawa precyzuje także, że to Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie mienie pozostałe po wykreślonym podmiocie, jak również to Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotu wykreślonego z rejestru. Przewidziano także, że wspólnicy, członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do udziału w majątku likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw, wówczas, gdy reprezentują łącznie co najmniej dwie trzecie głosów i wykażą, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Roszczenia wierzycieli oraz podanych powyżej osób wygasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.

Zgodnie przy tym z przepisami przejściowymi, jeśli na podstawie dotychczasowych przepisów „1) nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, mimo wezwania sądu rejestrowego lub 2) nie wykonano innych obowiązków (…) (tj. nie złożono wniosku o wpis lub nie złożono wymaganych dokumentów), mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego” – sąd rejestrowy wszczyna postępowanie w przedmiocie rozwiązania podmiotu bez likwidacji – gdy wskazane powyżej obowiązki nie zostaną wypełnione w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31.06.2015 r.    

Zatem podmioty, które mają coś na „sumieniu” powinny możliwie szybko wypełnić zaniedbane obowiązki przewidziane przepisami prawa, tak aby nie stać się podmiotem takiego postępowania.

Z drugiej strony nowe regulacje prawne z pewnością pozwolą na „oczyszczenie” KRS z podmiotów nie prowadzących działalności i „martwych” już od dłuższego czasu.

WW.