Strona główna Slider Wynagrodzenia dla członków rad nadzorczych oskładkowane

Wynagrodzenia dla członków rad nadzorczych oskładkowane

968
PODZIEL SIĘ
Time management concept pointing finger

Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) wprowadzono od dnia 1 stycznia 2015 r. zasadę zgodnie z którą składki ubezpieczeniowe przypadać będą także od wynagrodzeń wypłacanych członkom rad nadzorczych.

Zgodnie z treścią nowego art. 6 ust. 1 pkt. 22) ww. ustawy Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: (…) członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji”.

Składki na ubezpieczenia będą opłacane niezależnie od tego czy członkowie rad nadzorczych będą podlegać ubezpieczeniu z innych tytułów, czy też jedynie z tego tytułu. Ustawa wyłącza przy tym w przypadku tych osób obowiązkowe składki na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe.

Zgodnie z nowelizacją ustawy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniom od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Dla przypomnienia wynagrodzenia wypłacane członkom rad nadzorczych były dotychczas obciążone jedynie składkami zdrowotnymi. Wynikało to z brzmienia art. 66 ust. 1 pkt. 35) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednol. Dz. U. 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm.), który stanowił że „Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: (…) 35) członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Regulacja ta obowiązuje także po dniu 1 stycznia 2015 r.

WW.