Strona główna Aktualności Jakie zmiany w ustawie o rachunkowości od 2017 r.?

Jakie zmiany w ustawie o rachunkowości od 2017 r.?

4103
PODZIEL SIĘ

Rząd RP przygotował nowelizację ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy znajdą zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 roku. Ten rządowy projekt nowelizacji w Sejmie znalazł się w dniu 17 listopada tego roku, natomiast 18 listopada skierowany został do Komisji Finansów Publicznych.

Projektowane zmiany w ustawie o rachunkowości od 2017 r. mają na celu przede wszystkim implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, str. 1, z późn. zm.). Według wskazówek dyrektywy Polska jest zobowiązana wdrożyć jej przepisy do dnia 6 grudnia 2016 roku.

Zmiany przewidywane przez dyrektywę to obowiązek ujawniania w sprawozdaniu z działalności (oświadczenie na temat informacji niefinansowych) co najmniej istotnych informacji dotyczących zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, czyli tzw. sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nowe regulacje obejmą duże jednostki zainteresowania publicznego, czyli jednostki działające głównie na rynku finansowym (jak np. banki, zakłady ubezpieczeń) oraz grupy kapitałowe, gdzie jednostka dominująca jest jednostką zainteresowania publicznego, która spełnia w roku obrotowym (za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok) takie kryteria jak:

– średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób;

– suma aktywów bilansu wynosi powyżej 20 mln euro lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 40 mln euro.

Ponadto dyrektywa wymaga, aby wprowadzono nowe ujawnienia dotyczące polityki różnorodności. Oznacza to, że spółki objęte tymi przepisami w zakresie informacji niefinansowych oraz informacji o polityce różnorodności będą zobowiązane do stosowania zastosowania zasady „stosuj lub wyjaśnij” (comply or explain). Prowadzi to do tego, że jeśli wskazana jednostka nie prowadzi polityki w zakresie któregoś z wymienionych zagadnień będzie ona zobowiązana do ujawnienia i wskazania przyczyny tego stanu rzeczy.

Projekt nowelizacji wprowadza nowe wymogi raportowania obejmujące jednostki wskazane w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591), czyli jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; jednostki zamierzające ubiegać się albo ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie odpowiednich przepisów; emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego; emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; krajowe instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, które są spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi lub takimi spółkami jawnymi lub komandytowymi.

Według informacji z 2015 roku przekazanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego do tej grupy zalicza się 131 podmiotów. Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2017 r. mogą zatem objąć szereg podmiotów, obciążając je dalszymi obowiązkami informacyjnymi i sprawozdawczymi.

WW.