Strona główna Dla pracodawcy Wypowiedzenie umowy na czas określony

Wypowiedzenie umowy na czas określony

1271
PODZIEL SIĘ

Każdy pracownik chce znać swoje podstawowe uprawnienia i obowiązki. Jedną z informacji istotnych dla pracownika są zasady dotyczące wypowiedzenia umowy na czas określony.

Zaznaczyć należy, że od lutego 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące umów na czas określony. Zmiana polega przede wszystkim na ujednoliceniu okresu wypowiedzenia umowy na czas określony z okresem wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.

Zmienione przepisy uchyliły przepis art. 33 Kodeksu pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502) przewidujący w przypadku zawierania umowy o pracę na czas określony (dłuższy niż 6 miesięcy) możliwość wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Po uchyleniu tego artykułu do umów zawartych na czas określony zastosowanie znajdą przepisy mówiące o wypowiedzeniu umów na czas nieokreślony.

Warto przypomnieć, że wypowiedzenie umowy na czas określony (według art. 36 § 1 Kodeksu pracy) wynosi:

2 tygodnie, gdy zatrudnienie u danego pracodawcy wynosi mniej niż 6 miesięcy;

1 miesiąc, gdy zatrudnienie u danego pracodawcy wynosi co najmniej 6 miesięcy;

3 miesiące, gdy zatrudnienie u danego pracodawcy wynosi co najmniej 3 lata.

Nowe przepisy wprowadziły przede wszystkim dłuższe okresy wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony. Poza tym okresy wypowiedzenia umowy na czas określony zostały uzależnione od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy.

Zaznaczyć jednak należy, że art. 36 1 K.p. prowadza wyjątek dotyczący wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony, gdy nastąpiło ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy czy też innych przyczyn nie dotyczących pracownika. W takiej sytuacji pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia (ale maksymalnie do 1 miesiąca). Jednocześnie w tym przypadku pracownikowi należy się odszkodowanie w kwocie wynagrodzenia za resztę części okresu wypowiedzenia.

Warto także pamiętać, że pracodawca ma możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pamiętać jeszcze należy, że po dokonanej nowelizacji zmianie nie uległ okres wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny i nadal wynosi:

– 3 dni robocze, gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

– 1 tydzień, gdy okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

– 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące.

Zmiany dotknęły również umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, który wynosił 3 dni (długość trwania tej umowy nie miała znaczenia). Nowelizacja wprowadziła zmianę w zakresie okresów wypowiedzenia umowy na zastępstwo (już uzależnione od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy), które wynoszą obecnie:

– 2 tygodnie (pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy);

– 1 miesiąc (pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy);

– 3 miesiące (pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata).

 

WW.