Strona główna Aktualności Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika z...

Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu – wzór z komentarzem

4072
PODZIEL SIĘ
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Lexagit.pl porady prawne online

Poniżej znajduje się wzór wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o rozwód.  Wzór zawiera komentarz prawny. Stan faktyczny jest fikcyjny.

Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

……….., dnia  ……. 2018 r.

Sąd Okręgowy
Wydział  I Cywilny
………………………………..

00 – 000 ……………………….

Wnioskodawca:

……………………………………..……..
(imię i nazwisko)
……………………………………..……..
(PESEL)
……………………………………………
(adres dla korespondencji)

Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wnoszę o zwolnienie  mnie od ponoszenia kosztów sądowych w całości oraz o przyznanie adwokata lub radcy prawnego z urzędu w sprawie o rozwód, w której estem stroną powodową.

Uzasadnienie

W dniu  6 sierpnia  2018 r. w tutejszym Sądzie Okręgowym złożyłam pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego ……………. (imię i nazwisko). Sprawa nie ma jeszcze nadanej sygnatury.

Moja sytuacja życiowa uniemożliwia mi ich uiszczenie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Jestem zatrudniona w firmie ………………. w ………….. jako …………… w pełnym wymiarze czasu pracy. Otrzymuję wynagrodzenie w wysokości 2.200,00  (słownie: dwa  tysiące dwieście ) zł brutto.  Ze swoich zarobków utrzymuję rodzinę. Wychowuję 12 – letnią córkę. Mój małżonek  od 1 czerwca 2017 r. pozostaje w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w ……………. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

Mieszkam wraz z mężem i dzieckiem w mieszkaniu spółdzielczym w ……………………… .

Miesięcznie reguluję czynsz za mieszkanie w wysokości ………… (słownie : ……………..) zł. Opłacam energię elektryczną w kwocie ………  (słownie: …………..) zł miesięcznie. Co drugi miesiąc opłacam dostawę gazu ziemnego – ……… (słownie: ……………) zł. Po odliczeniu opłat na utrzymanie moje i córki pozostaje  kwota ……… (słownie: ……………) zł.

Nie jestem w stanie zgromadzić  potrzebnych środków w celu pokrycia kosztów sądowych oraz zapłacenia wynagrodzenia dla reprezentującego mnie pełnomocnika procesowego w sprawie o rozwód.  Nie posiadam żadnego majątku tj. samochodu, nieruchomości, które mogłabym sprzedać w ten sposób zdobyć potrzebne środki finansowe. Nie mam również żadnych lokat bankowych.

Dowód:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobku,
 • zaświadczenie z PUP w ……………. o pozostawaniu męża w ewidencji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 • zaświadczenie z PSM w ……………. o wysokości czynszu,
 • kserokopie odcinków  za opłatę dostawy energii elektrycznej i dostawę gazu do mieszkania,
 • zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy w ………………. o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w ………… o nieposiadaniu samochodu osobowego

Do tej pory nie miałam styczności ze sprawami sądowymi. Pozew o rozwód pomógł mi napisać prawnik w  ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Posiadam wykształcenie zawodowe. Obawiam się, że sama nie poradzę sobie w sądzie, ponieważ wniesiona  rozwodowa jest zawiła.

Załączam wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.  Mój wniosek jest w tym przypadku konieczny i uzasadniony.

…………………………………. (własnoręczny podpis )

Załączniki :

 • wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania,
 • załączniki wymienione we wniosku.

Komentarz

 1. Zgodnie z art. 102 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn:  Dz. U. z 2018 r. poz. 300) zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść  bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do powyższego wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane ostanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Można je otrzymać w biurze podawczym sądu lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/.
 2. Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych można połączyć z wnioskiem o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu, ponieważ w obu przypadkach wnioskodawca oświadcza, że nie jest w stanie ponieść kosztów procesu lub kosztów wynagrodzenia reprezentującego go prawnika bez zaniżenia dochodów w rodzinie. Można złożyć go przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub w pozwie albo gdy postępowanie sądowe już się toczy.
 3. Niniejszy wniosek powinien zawierać:
 • miejscowość i datę jego sporządzenia,
 • nazwę i adres sądu do którego wniosek jest kierowany,
 • oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres),
 • oznaczenie sprawy (sygn. akt, jeżeli została już nadana),
 • tytuł wniosku,
 • petitum wniosku (treść żądania wnioskodawcy),
 • uzasadnienie wniosku ze wskazaniem dowodów,
 • własnoręczny podpis wnioskodawcy,
 • załączniki tj. zaświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach i źródłach utrzymania oraz dowody na okoliczności podane we wniosku (np. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu).
 1. Wniosek nie podlega opłacie sądowej.

Stan prawny na 29 sierpnia 2018 roku

 

Wanda Książek – współpracownik Portalu