Strona główna Aktualności ZUS wydaje indywidualne interpretacje przepisów dla firm

ZUS wydaje indywidualne interpretacje przepisów dla firm

1401
PODZIEL SIĘ
pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników Sprawna spółka

Przedsiębiorca ma prawną możliwość złożenia wniosku nie tylko o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wniosku przedsiębiorcy wydaje interpretację przepisów z zakresu ubezpieczeń w sprawie indywidualnej.

Regulacja prawna

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018. 646) przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

Z dyspozycji art. 83d ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. 2017.1778) wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje interpretacje indywidualne, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Co ważne, ZUS nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji Zakładu.

Zasady składania do ZUS wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedsiębiorca podaje:

  • nazwę i adres firmy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

W treści wniosku należy przedstawić zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Dla ułatwienia można skorzystać ze wzoru  przygotowanego przez ZUS:   http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/publisher/details/1/wniosek-o-interpretacje/ZUS-US-WSI-01

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera braki formalne, wówczas organ wydający interpretację wzywa się przedsiębiorcę do ich usunięcia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Temat powiązany:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2) – https://lexagit.pl/interpretacja-przepisow-prawa-podatkowego-2/

Gdzie należy złożyć wniosek

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji  z zakresu prawa ubezpieczeń należy złożyć do oddziału:

  1. ZUS w Gdańsku, jeżeli przedsiębiorca prowadzi swoją firmę w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze.
  2. ZUS w Lublinie, w przypadku, gdy firma jest prowadzona w Bielsku – Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu.

Wniosek można złożyć  osobiście, przez  Platformę Usług Elektronicznych lub za pośrednictwem poczty (list polecony najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony  w innym oddziale ZUS niż oddział wskazany do jego rozpatrzenia, wówczas zostanie on przekazany do właściwego oddziału.

Opłata od wniosku

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Na blankiecie wpłaty należy podać: NIP wnioskodawcy i tytuł wpłaty – „opłata za wniosek o wydanie interpretacji” – informuje  ZUS.

Co istotne, w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Wydanie  interpretacji indywidualnej

Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu do organu lub państwowej jednostki organizacyjnej kompletnego i opłaconego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Od  interpretacji wydanej przez ZUS przedsiębiorca może odwołać się w ciągu 1 miesiąca od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy wtedy wnieść wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał  daną interpretację.

Interpretacja indywidualna – dla kogo jest wiążąca

Z treści art. 35 Ustawy – Prawo Przedsiębiorców wynika, że interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy.

Ustawodawca podkreśla w nim jednakże, że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Upublicznienie interpretacji indywidualnej ZUS w Biuletynie Informacji Publicznej

Instytucja wydająca interpretację po usunięciu danych identyfikujących przedsiębiorcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji indywidualnej zamieszcza ją w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności interpretacji indywidualnej właściwy organ niezwłocznie usuwa interpretację z BIP oraz zamieszcza odpowiednią adnotację (art. 34 ust. 15 Ustawy – Prawo Przedsiębiorców).

Baza interpretacji wydanych  przez ZUS: – http://bip.zus.pl/inne/interpretacje

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – http://www.zus.pl/firmy/pisemne-interpretacje-zus/wnioski-o-wydanie-pisemnych-interpretacji-przepisow

Podstawa prawna:

– art. 34 – 35 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018. 646)

– art. 83d Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. 2017.1778)

Stan prawny na 27 sierpnia 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA