Strona główna Aktualności Uprawnieni wciąż czekają na rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Uprawnieni wciąż czekają na rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

1739
PODZIEL SIĘ
rekompensata z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla LEXAGIT.PL porady prawne online

W artykule zostały podane informacje z mass mediów w sprawie opóźnienia w wypłacie rekompensat za utracony deputat węglowy. Zasygnalizowany został także fakt pominięcia w ustawie rekompensacyjnej wdów, wdowców  i sierot po pracownikach kopalń, którzy zginęli w wypadkach przy pracy lub zmarli przed osiągnięciem wymaganego wieku emerytalnego jako uprawnionych do otrzymania niniejszego świadczenia.   

W dniu 24 października 2017 r. weszła w życie  Ustawa  z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. 2017. 1971) znana jako ustawa rekompensacyjna.  Do dnia 18 listopada ub. roku w centralach spółek i kopalniach objętych niniejszą ustawą przyjmowane były stosowne wnioski.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Ustawa o rekompensacie za deputat węglowy już opublikowana https://lexagit.pl/ustawa-o-rekompensacie-deputat-weglowy-czeka-publikacje-dzienniku-ustaw/

Zabezpieczenie środków w kwocie 2.353,760 tys. zł na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych oraz osób pobierającym po nich renty rodzinne zapewniła Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. 2017. 2161). [1]

Wypłata świadczenia rekompensacyjnego w sektorze górnictwa miała zakończyć się z końcem grudnia 2017 roku.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Ustawa o rekompensacie za deputat węglowy już opublikowana https://lexagit.pl/ustawa-o-rekompensacie-deputat-weglowy-czeka-publikacje-dzienniku-ustaw/

Komunikat Spółki Restrukturyzacji Kopalń

W środkach masowego przekazu pojawiły się informacje o opóźnieniach w wypłatach rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Wiele osób uprawnionych nie otrzymało jeszcze wypłaty rekompensat w kwocie 10 tys. zł netto. Są one  zdezorientowane, ponieważ nie wiedzą, czy złożone przez nich wnioski nie zawierają błędów. Co więcej, nie mogą się też dodzwonić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) gdyż infolinia jest ciągle zajęta.

SRK wydała komunikat. Z jego treści wynika m.in., że „każdy kto złożył prawidłowy wniosek w sprawie rekompensat, otrzymał przelew na wskazane konto. W przypadku wniosków niekompletnych lub zwierających błędy formalne nasi pracownicy na bieżąco kontaktują się z wnioskodawcami w celu wyjaśnienia nieprawidłowości. Do osób, które złożyły wnioski niespełniające wymagań ustawowych, przesłana zostanie odpowiedź na piśmie” .

Spółka podaje także numery telefonów i adresy punktów informacyjnych:

Wola – ul. Kopalniana 10,
43-225 Wola

nr tel.: 32 71 70 661
nr tel.: 32 71 70 655
nr tel.: 32 71 70 665

Zabrze – ul. Lompy 11,
41-806 Zabrze

nr tel.: 32 71 70 125
nr tel.: 32 71 70 138

Archiwum – ul. Sikorskiego 4,
41-809 Zabrze

nr tel.: 32 71 61 106
nr tel.: 32 71 61 102
nr tel.: 32 71 70 590
nr tel.: 32 71 70 52

Jednocześnie przeprasza za utrudnienia na łączach i zapewnia, iż żaden z wniosków „nie pozostanie bez odpowiedzi”.

Trzeba poczekać …

Mass media podają, że wiele uprawnionych wciąż czeka na rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Niektóre wnioski muszą być sprawdzane powtórnie, ponieważ zawierają błędy formalne (np. brak wymaganego oświadczenia, nieczytelny podpis wnioskodawcy, niepełny nr rachunku bankowego, brak podania nazwy przedsiębiorstwa górniczego, pozostawienie pustych pól na formularzu wniosku).

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę powyższego świadczenia  został  rozpatrzony odmownie, wówczas wnioskodawcy przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy. Powyższe wynika z art. 5 ust. 10 ustawy rekompensacyjnej.

Projekt ustawy nowelizującej trafił do Sejmu

W związku z wypłatami rekompensat z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla wystąpiły także niedociągnięcia w ustawie rekompensacyjnej. Zostały w niej pominięte wdowy i sieroty, które pobierają renty rodzinne po zmarłych górnikach niebędących emerytami lub rencistami. Ich wnioski o wypłatę powyższego świadczenia zostały  rozpatrzone odmownie przez spółki węglowe.

W dniu 11 stycznia 2018 r. do Sejmu RP został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.   Dotyczy częściowego zrekompensowania strat finansowych tym wdowom, wdowcom i sierotom po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych, którzy mają ustalone prawo do renty rodzinnej.

Projektowane zmiany nowelizacyjne

Projektodawca tj. grupa posłów Platformy Obywatelskiej chce objąć niniejszą  rekompensatą także wdowy, wdowców i sieroty  po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych, którzy mają ustalone prawo do renty rodzinnej po nich. Chodzi tutaj o  górników, którzy „(-) nie dożyli emerytury czy renty, będąc pracownikami tych przedsiębiorstw. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że górnicy ci stracili życie wskutek nieszczęśliwych wypadków, katastrof górniczych pod ziemią”.

Posłowie proponują wprowadzenie  poprawki do „art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla poprzez ujęcie w katalogu osób uprawnionych do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego „wdów, wdowców i sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po pracownikach przedsiębiorstw górniczych”. Ponadto proponuje się aby ww. osoby uprawione mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia do końca I kwartału 2018 r. tj. w terminie do dnia 31 marca 2018 r.”

W uzasadnieniu projektu  czytamy:

„Wejście w życie projektowanej regulacji będzie miało pozytywne skutki społeczne ponieważ częściowo zrekompensowanie strat finansowych wdowom, wdowcom i sierotom po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych oraz zlikwiduje podział środowiska wdów, wdowców i sierot na „lepszych”, czyli tych po zmarłych emerytach i rencistach górniczych, którzy otrzymują rekompensatę w wysokości 10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy i na tych „gorszych”, czyli tych po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych, którym odmówiono wypłaty tej rekompensaty”. Projekt znajduje się na etapie konsultacji.

 Źródło:

  1. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017 r. poz. 1971) –http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1971/1
  2. Spółka Restrukturyzacji Kopalń – http://srk.com.pl/
  3. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla – http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-815-2018/$file/8-020-815-2018.pdf

Objaśnienie:

[1] Art. 1 Ustawy  z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 stanowi : W ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984) wprowadza się następujące zmiany:

(-) 2. W ramach wydatków, (-) środki w wysokości 2 353 760 tys. zł przeznaczone są na finansowanie wypłat świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971)

Stan prawny na 26 stycznia 2018 roku

W.K.