Strona główna Aktualności Renta socjalna – ile można dorobić do renty socjalnej od 1 grudnia...

Renta socjalna – ile można dorobić do renty socjalnej od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 roku

3085
PODZIEL SIĘ
zasiłek pielęgnacyjny Lexagit.pl porady prawne online

Od 1 marca 2017 r. wysokość renty socjalnej wynosi 840 zł brutto miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje renty socjalne na czas określony albo na stałe.

Osoba, która pobiera rentę socjalną może sobie do niej dorobić. Nie może jednak przekroczyć granicznej  miesięcznej  kwoty przychodu, która zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Regulacja ustawowa – renta socjalna – zawieszenie prawa

W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.  obowiązuje nowa miesięczna graniczna kwota przychodu, która ma wpływ na zawieszenie przez ZUS renty socjalnej.

Z art. 10 ust. 6 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 982)  organ rentowy zawiesza prawo do renty socjalnej za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2017 roku

W Komunikacie wydanym w dniu 10 listopada 2017 r. Prezes GUS  ogłosił , że „przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4.255,59 zł.” [1] Powyższa kwota stanowi wartość brutto.

Komunikat Prezesa ZUS

Na podstawie tego Komunikatu Prezes ZUS wydaje swój Komunikat. Ogłasza w nim graniczną kwotę przychodu, której przekroczenie powoduje zawieszenie renty socjalnej w okresie od 1 grudnia 2017 do 28 lutego 2018 r.

Z treści Komunikatu Prezesa ZUS z dnia 21 listopada  2017 r. wynika, że „od dnia 1 grudnia 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2. 979,00 zł.. [2]

Renta socjalna – ile można dorobić od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Osoba, która otrzymuje rentę socjalną w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.  może dorobić do 2.979 zł miesięcznie bez zawieszenia świadczenia. ZUS zawiesi prawo do renty socjalnej, jeżeli osiągnięty przychód przekroczy w danym miesiącu niniejszą kwotę. Co istotne, w przypadku renty socjalnej  organ rentowy nie zmniejsza pobieranej renty.

Pisemne powiadomienie organu rentowego

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy o rencie socjalnej osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Chodzi tutaj nie tylko o przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, [3] ale również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego (art. 10 ust. 1 i ust. 4 ustawy).

… ze stosowną klauzulą

Powiadomienie następuje w formie pisemnego oświadczenia. Z art.10 ust. 7a ustawy o rencie socjalnej niniejsze oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Powinno ono w swojej treści zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Organ rentowy może nakazać zwrot renty socjalnej

Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości w pobieraniu renty socjalnej wtedy ZUS zażąda jej zwrotu.

Potwierdza to wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie VU 665/14  „skoro pracodawca wypłacił wnioskodawcy wynagrodzenie za listopad i grudzień 2013 roku w grudniu 2013 roku, to kwoty tego wynagrodzenia stanowiły przychód za miesiąc grudzień 2013 roku. Przychód ten przewyższał 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, a zatem została spełniona przesłanka zawieszenia prawa do renty socjalnej”. [4]

Zgodnie bowiem z art. 138 ust. 2  pkt 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (tekst jedn. Dz.U. 2017. 1383) osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do zwrotu m.in. świadczeń wypłaconych mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie do nich prawa.

Podstawa prawna:

– art. 10 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tekst jedn.: Dz. U.  2013. 982)

– art. 138 ust. 2  pkt 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (tekst jedn. Dz.U. 2017.1383)

Źródło: Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 2017 r., poz. 1012, poz.1040

Objaśnienie:

[1] Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. ( Mon. Pol. 2017. 1012)

[2] Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (Mon. Pol. 2017.1040)

[3] Wykaz osób objętych obowiązkiem podlegania ubezpieczeniu społecznemu zawiera art.6  szczególnie  ust. 4 – 5, ust. 9, ust. 9a i ust. 9b Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. 2017. 1778)

[4] Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie VU 665/14  – http://orzeczenia.piotrkow-tryb.so.gov.pl/content/$N/152515000002521_V_U_000665_2014_Uz_2014-05-07_001 (dostęp w dniu 29 stycznia 2018 roku)

Stan prawny na 29 stycznia 2018 roku

W.K.