Strona główna Aktualności Jakie ulgi podatkowe dla innowacyjnych firm?

Jakie ulgi podatkowe dla innowacyjnych firm?

1000
PODZIEL SIĘ

W dniu 30 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1933 została opublikowana Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Ustawa ta czasami określana jest jako tzw. mała ustawa o innowacyjności. Ustawa ta to właściwie nowelizacja ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Ustawa ta wprowadza pewien system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej.

Na system ten składać się będą takie elementy jak regulacje podatkowe (ulgi podatkowe dla innowacyjnych firm), stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych.

Zgodnie z ustawą już od 1 stycznia 2017 roku zmiany w przepisach prawa obejmować będą w szczególności:

 • stałe zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej,
 • rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych przez przedsiębiorców,
 • wprowadzenie zwrotu gotówkowego dla nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów) prowadzących działalność B+R,
 • wyłączenie obowiązku uzyskania przez państwowe osoby prawne zgody Ministra Skarbu na krótkotrwałe i odpłatne umowy najmu i dzierżawy mienia,
 • objęcie finansowaniem przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV),
 • wyłączenie z ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji bezpośredniej, realizowanej przez centra transferu technologii,
 • wprowadzenie oświadczenia pracownika o zainteresowaniu komercjalizacją, które rodzi po stronie uczelni obowiązek wydania decyzji o uwłaszczeniu bądź jego odmowie,
 • zmianę sposobu wyliczania wynagrodzenia przysługującego uczelni publicznej za przeniesienie na pracownika praw, które wynosić będzie do 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • usunięcie ograniczenia czasowego, w jakim naukowcom przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji stworzonego przez nich wynalazku,
 • umożliwienie uczelniom tworzenia więcej niż jednej spółki celowej poprzez stworzenie możliwości udziału większej liczby podmiotów,
 • ograniczenie uprawnień Skarbu Państwa do utworu, wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego,
 • obowiązek finansowania przez jednostki naukowe działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych na poziomie nie mniejszym niż 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego.

Z listy tej szczególnie istotne będzie podatkowo:

 • zniesienie podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki tytułem wkładu niepieniężnego (aportu),
 • możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój (odliczane od podatku),
 • zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw (tzw. startupów), którzy prowadzą działalność B+R w wysokości 18 lub 19% potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

Wszystkie te zmiany, w tym ulgi podatkowe dla innowacyjnych firm powinny wpłynąć pozytywnie na działalność tego typu podmiotów.

Zaznaczyć należy, że ma być to dopiero początek zmian, gdyż trwają prace nad drugą ustawą o innowacyjności powstającą na podstawie Białej księgi innowacyjności, opracowanej przez przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji publicznej.

WW.