Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa 3.0 – zmiany w zakresie podatków

Tarcza antykryzysowa 3.0 – zmiany w zakresie podatków

558
PODZIEL SIĘ
tarcza 3.0

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz. U. 2020. 875), tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła kilka zmian w obszarze podatków. Poznajmy niektóre z nich.

Rozliczenie PIT i daniny solidarnościowej – w jakim terminie

W art. 15zzj ust. 1a  ustawy o COVID- 19 [1] został wyznaczony termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r., oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r.

Przeczytaj także:

Tarcza antykryzysowa: Podatnik rozliczy PIT do dnia 1 czerwca 2020 r. bez odsetek za zwłokę 

Natomiast art. 15zzj ust. 3 tej ustawy wskazuje, że do dnia 1 czerwca  2020 r. należy złożyć deklarację (deklaracja DSF-1) o wysokości daniny solidarnościowej, oraz dokonać jej zapłaty.

Na temat daniny solidarnościowej pisaliśmy w artykule:

Danina solidarnościowa

… z odsetkami czy bez odsetek

Na podstawie art. 15za ust. 3 ustawy o COVID- 19 minister finansów będzie uprawniony do zaniechania poboru odsetek od zaległości podatkowych od daniny solidarnościowej za 2019 rok za okres objęty przedłużeniem.

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 916 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19.

W rozporządzeniu tym czytamy, że nie będą pobierane odsetki za  zwłokę  naliczone   osobie fizycznej w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej wynikającej z deklaracji,  „(…) w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tej daniny”.

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości na nowych zasadach

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości są wydawane na wniosek podatnika.  Z dyspozycji  art. 306e  ustawy – Ordynacja podatkowa [2] podstawą ich wydania jest dokumentacja danego organu podatkowego oraz informacje otrzymanych od innych organów podatkowych.

Nowe zasady wydawania powyższych zaświadczeń  zostały uregulowane w art. 15za ust. 1a ustawy o COVID- 19. Z jego treści wynika, że w wydawanym zaświadczeniu „nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek”, czyli takich od których na podstawie stosownego rozporządzenia ministra finansów nie dokonano poboru odsetek (art. 15za ust. 2 i ust. 3 ustawy o COVID- 19). Powyższe zaległości nie będą również uwzględniane wtedy, gdy przedsiębiorca  wnioskowałby o wsparcie finansowe przykładowo na podstawie Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (program rządowy).

Na temat Tarczy finansowej pisaliśmy w artykule:

Tarcza finansowa – jakie dane ZUS przekazuje do PFR

Uchylenie przepisów o rozpoczęciu i zawieszeniu biegu terminów administracyjnych, terminów postępowań podatkowych i kontroli skarbowej

Tarcza antykryzysowa 3.0 uchyliła z mocy prawa przepisy o rozpoczęciu i zawieszeniu biegu terminów administracyjnych, terminów postępowań podatkowych i kontroli skarbowej. Przez termin należy rozumieć wynikający z ustawy dzień lub okres czasu (np. 14 dni) wymagany do dokonania określonej czynności prawnej.

Najpierw zawieszenie terminów administracyjnych

Zawieszenie terminów administracyjnych oraz postępowań podatkowych i skarbowych nastąpiło na mocy Tarczy antykryzysowej 1.0 [3] tj. dniem 31 marca 2020 r.,

Chodzi tutaj o art. 15zzr ustawy o COVID- 19 , który z  powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 [4], zawiesza bieg rozpoczęcia terminu oraz zawiesza  już rozpoczęte terminy prawa administracyjnego na ten okres. Należy do nich m. in. bieg terminu przedawnienia, terminy których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych, terminy zawite, terminy do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru.

Sprawdź:

Spółka jawna: Rejestracja spółki jawnej (3)

… oraz postępowań podatkowych i skarbowych

Zgodnie z art. 15zzs. ust. 1. Ustawy o COVID – 19  w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych, między innymi w postępowaniach: sądowoadministracyjnych, karnych skarbowych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie  ustawy – Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-skarbowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Uchylenie obu artykułów

Tarcza 3.0 uchyliła niniejsze przepisy. Przestały one  obowiązywać w dniu 16 maja 2020 r., czyli z chwilą jej wejścia w życie.

W art. 68 ust. 1, ust. 6, ust. 7 został wprowadzony zapis zgodnie z którym terminy o których mowa w art.15zzr ust.1 (terminy administracyjne) i w art. 15zzs ust. 1 (terminy sądowe) wprowadzone przez Tarczę antykryzysową 1.0.  które jeszcze się nie rozpoczęły, rozpoczynają się, natomiast terminy, które zostały zawieszone,  zostają przywrócone  po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Od kiedy obowiązują?

Ustawodawca nie określił daty przywrócenia niniejszych terminów. Wskazał tylko, że ma to być „po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Tarcza antykryzysowa 3.0. weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. „Oznacza to, że wszystkie te terminy, które zostały zawieszone 31 marca br., biegną dalej dopiero od soboty 23 maja br. Podobnie te terminy, których bieg przed tym dniem się jeszcze nie rozpoczął, rozpoczynają swój bieg od tej właśnie daty” – czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/raport_1/851. Jak podają media ministerstwa same nie mają pewności, czy ma to być dzień 23 maja, czy 24 maja 2020 r.

Objaśnienie:

[1] ustawa o COVID – 19: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568 , 695, 875)

[2] ustawa – Ordynacja podatkowa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.Dz.U.2019.900)

[3] Tarcza antykryzysowa 1.0: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020. 568)

 [4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020. 433) – stan epidemii został ogłoszony z dniem 14 marca 2020 r.

Stan prawny na dzień 4 czerwca 2020 roku

W.K.