Strona główna Aktualności Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – korzyści podatkowe

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – korzyści podatkowe

559
PODZIEL SIĘ
ulga podatkowa Sprawna spółka

Ulga podatkowa IP BOX jest uprawnieniem przedsiębiorcy, a nie jego obowiązkiem. Z preferencyjnej ulgi podatkowej IP BOX w wysokości 5% stawki opodatkowania od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej  mogą skorzystać przedsiębiorcy z każdej branży pod warunkiem,  że ich firma prowadzi działalność badawczo – rozwojową związaną z kwalifikowanym IP tj. jego wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem albo sprzedażą (odpłatne zbycie).

Niniejszą ulgę  podatnik rozlicza w rocznym zeznaniu podatkowym PIT lub CIT. Nie może skorzystać z niej w ciągu roku podatkowego wpłacając niższe zaliczki na podatek dochodowy.

Na temat preferencji podatkowej IP BOX  pisaliśmy w artykułach:

IP Box (Innovation Box) – najważniejsze informacje 

IP Box (Innovation Box) – Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Ulga podatkowa  IP BOX  (Innovation Box)  –  problemy podatników (1)

Kiedy ulga IP BOX  będzie dla podatnika korzyścią podatkową?

Dla firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i uzyskują dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ulga IP BOX  stanowi dużą korzyść podatkową.

Tak przykładowo będzie wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych był w 2019 r. opodatkowany  na zasadach ogólnych (17% i 32%) lub 19% podatkiem liniowym. Zamiast ustawowego podatku PIT podatnik zapłaci  5% od dochodu z kwalifikowanego IP i w ten sposób uzyska nadpłatę.

Co istotne, podatnik, który swoje dochody opodatkowuje ryczałem ewidencjonowanym , a  ma dochody z kwalifikowanego IP  z tej preferencji podatkowej nie skorzysta. Potwierdził to  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP3-3.4011.427.2019.2.MT) wydanej w dniu 6 grudnia 2019 r.,: „wybór przez Wnioskodawczynię ryczałtu ewidencjonowanego dla opodatkowania w 2019 r. przychodów z działalności gospodarczej, pozbawia ją możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% od dochodu osiągniętego w 2019 r. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego”.

Dla celów niniejszego podatku powinna być prowadzona osobna ewidencja podatkowo – księgowa. Podkreślił to  Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL2-1.4011.80.2020.1.TR) z dnia 20 marca 2020 r.: „Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w celu skorzystania z preferencji, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest bowiem zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji „na bieżąco” w sposób umożliwiający bieżące monitorowanie i śledzenie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

W jednej z wcześniejszych interpretacji przepisów prawa podatkowego organ skarbowy wyjaśnił: „ Rzetelne dokumentowanie, monitorowanie na bieżąco wszystkich operacji finansowych dotyczących IP BOX nie może bowiem polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego” (interpretacja indywidualna, znak: 0115-KDIT3.4011.48.2020.1.AD z dnia 11 marca 2020 r.).  

Sprawdź:

Ulga podatkowa IP BOX (Innovation Box) – problemy podatników (2)

Czy podatnik może łączyć ulgę badawczo-rozwojową z ulgą IP BOX?

Organ interpretacyjny wyjaśnia, że „(…) skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej albo/i z preferencji IP Box to prawo, a nie obowiązek podatnika, podatnik może zadecydować o skorzystaniu tylko z ulgi badawczo-rozwojowej lub tylko z preferencji IP Box, lub zarówno z ulgi, jak i preferencji, w zależności od jego sytuacji faktycznej, w szczególności warunkowanej cyklem rozwojowym kwalifikowanego IP” (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS (znak: 0112-KDIL2-2.4011.32.2019.2.MM) w dniu 31 stycznia 2020 r.) [1].

Ministerstwo Finansów w akapitach 151 i 156 Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. podaje: „(…) podatnik nie może „łącznie” (tj. równocześnie) stosować ulgi B+R oraz  5% opodatkowania w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. (…)”, ale „(…) podatnik w tym samym roku podatkowym może zastosować ulgę B+R  oraz IP Box wobec różnych kategorii dochodu (B+R wobec dochodu opodatkowanego  na  zasadach ogólnych oraz IP Box wobec dochodu z kwalifikowanego IP)”.

Przykładowo „Oprócz dochodu z licencjonowania programu komputerowego, (…) podatnik uzyskuje również inne dochody opodatkowane na  zasadach ogólnych. W  takim przypadku, podatnik może zdecydować się zastosowywać preferencję IP Box wobec dochodu z licencjonowania programu komputerowego uzyskiwanego od lipca do grudnia 2019 r. (tutaj bierze pod uwagę koszty prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej). Natomiast wobec pozostałych dochodów uzyskiwanych w 2019 r., opodatkowanych na zasadach ogólnych, podatnik może zastosować ulgę B+R i w konsekwencji pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty kwalifikowane” [2].

Czy danina solidarnościowa obejmuje dochody z kwalifikowanego IP?

W 2020 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, musieli po raz pierwszy zapłacić nowy podatek – daninę solidarnościową za rok poprzedni.

Na podstawie art. 30h ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Z art. 30h ust. 2 i 4 niniejszej ustawy osoby fizyczne, których dochód w roku podatkowym przekroczył 1 000 000 zł  oprócz podatku dochodowego mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej do 30 kwietnia roku kalendarzowego.

W interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL2-1.4011.110.2019.1.AMN) z dnia 14 lutego 2020 r. organ skarbowy podkreślił: „(…) przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej do sumy dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową nie uwzględnia się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, bowiem dochody te nie zostały wymienione w treści art. 30h ww. ustawy”.

Powyższe oznacza, iż „(…) podatnik prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie korzystający z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% PIT (ulga IP BOX) w zakresie dochodów z licencji na  oprogramowanie komputerowe nie musi ujmować ww. dochodów przy kalkulacji daniny solidarnościowej.

Podsumowując, dochód stanowiący podstawę do ustalenia daniny solidarnościowej nie stanowi prostego zsumowania dochodów podatnika, niektóre z uzyskiwanych dochodów są bowiem z tej daniny wyłączone” – komentuje mec. Małgorzata Gach –  radca prawny, doradca podatkowy , partner w Kancelarii Prawnej GACH MIZIŃSKA  spółka jawna https://gm-legal.pl/ z Krakowa.

Objaśnienie:

[1] Tożsame stanowisko wynika z interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej  Informacji Skarbowej  (znak: 0112-KDIL3-3.4011.353.2019.2.AM) wydanej w dniu 10 grudnia 2019 r.,  (znak: 0112-KDIL2-2.4011.36.2019.2.IM) z dnia 6 lutego 2020 r.

 [2]  Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r.  dotyczące  preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX

Stan prawny na dzień 9 czerwca 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:Ulga B+R