Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa 2.0. – rozszerzone wsparcie dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 2.0. – rozszerzone wsparcie dla przedsiębiorców

1679
PODZIEL SIĘ
tarcza 2.0 Sprawna spółka

Rząd rozszerzył tzw. Tarczę kryzysową. W dniu 17 kwietnia  2020 r. Prezydent  RP Andrzej Duda  podpisał drugą nowelizację ustawy o COVID- 19 tj. Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 695.

Ustawa ta wprowadziła m.in. istotne zmiany w ustawie o COVID – 19  [1] w obszarze wsparcia dla firm.

Do najważniejszych z nich należy:

  1. Rozszerzenie kręgu pracodawców, który mogą wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.
  2. Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu.
  3. Możliwość trzykrotnego przyznania świadczenia postojowego.
  4. Zmiany w udzielaniu pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.
  5. Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców.

Kto może ubiegać się  o dofinansowanie pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19?

W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, oraz państwowa osoba prawna w rozumieniu  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych (tekst jedn.   Dz.U.2019.869) może zwrócić się z wnioskiem  o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy ( art. 15g ust. 1- 3 ustawy o Covid -19).

Zakres podmiotów, które mogą wystąpić o dofinansowanie został zatem rozszerzony o organizacje pozarządowe oraz o państwowe osoby prawne.

Co istotne,  muszą zostać spełnione kryteria  z art. 3 ust. 1 pkt 2  i pkt 3 ustawy z dnia 11 października  2013 r.  o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z ochroną  miejsc  pracy (Dz.U. 2019. 669) z zastrzeżeniem, że nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Przeczytaj także:

Upadłość i restrukturyzacja w Tarczy antykryzysowej 2.

Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika – doprecyzowanie

Tarcza antykryzysowa doprecyzowała, że pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników także w przypadkach „obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy”.

W poprzedniej regulacji była mowa o obniżeniu czasu pracy o 20%, co budziło wątpliwości interpretacyjne.

Niezależnie od powyższego doprecyzowano, że ww. świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Usunięto natomiast zapis poprzedniej wersji Tarczy, który wyłączał możliwość wypowiedzenia przez pracodawcę, który uzyskał wsparcie – umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn niedotyczących pracowników – w okresie, w którym wsparcie miało być wypłacane oraz przez okres dalszych 3 miesięcy.

Najistotniejsze kwestie dotyczące dofinansowania do pracowników na tej podstawie opisano w artykule pt. „Tarcza antykryzysowa” weszła w życie

Kiedy przedsiębiorca może otrzymać świadczenie postojowe?

W świetle art. 15zq ust. 4 ustawy o COVID – 19 „osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

  • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oświadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31stycznia 2020 r.”

Świadczenie postojowe może być przyznawane trzykrotnie na wniosek przedsiębiorcy. Co istotne, warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna firmy nie uległa poprawie (art. 15zua ustawy o COVID- 19 ).

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy – na jakich zasadach

Zgodnie z dyspozycją art. 15zzd ust. 2 ustawy o COVID- 19 wniosek  o pożyczkę  mikroprzedsiębiorca  składa  do  powiatowego  urzędu  pracy,  właściwego  ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca nie musi podawać informacji o stanie zatrudnienia pracowników. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, prowadzenia działalności gospodarczej  przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (art. 15zzd ust. 7 ustawy o COVID-19). Przykładowo o powyższą pożyczkę może wystąpić każdy ze wspólników spółki cywilnej. Sama spółka cywilna nie może,  ponieważ nie posiada statusu przedsiębiorcy.

Sprawdź:

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka cywilna (1) 

Rozszerzone zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców

Z art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19 ustawodawca na wniosek płatnika składek zwalnia go  z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia  1 marca  2020 r.  do  dnia  31 maja  2020 r.,  wykazanych  w deklaracjach  rozliczeniowych  złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.–zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Przedsiębiorca, który jest płatnikiem powyższych składek i zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10  do 49 ubezpieczonych może wnioskować o zwolnienie z obowiązku  ich opłacania w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc (art. 31zo ust. 1a ustawy o COVID-19).

Podsumujmy …

Przedsiębiorcy mogą korzystać z jednej lub kilku form wsparcia, jeżeli spełniają warunki ustawowe do otrzymania każdej z nich.  Przykładowo przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może skorzystać ze świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia ze składek ZUS.

Objaśnienie:

[1] ustawa o COVID- 19 : Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374: zm. Dz.U. 2020. 568, Dz.U. 2020. 695)

Stan prawny na dzień 20 kwietnia 2020 roku

W.K.